Liigu sisu juurde

Kas arvate, et saate nüüd loota "assistendi juhi" tulevikule? Professionaalne valik Palju õnne, kui olete meditsiinikomisjoni läbinud!

Eriolukorra juhi korraldus liikumisvabaduse piirangu kehtestamiseks COVID haigust põhjustava koroonaviiruse diagnoosiga isikutele ja nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele Ulesande uhishaigused Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel kehtestada liikumisvabaduse piirang: 1 isikutele, kellel on diagnoositud COVID haigust põhjustav koroonaviirus, ja 2 nendega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele.

Ulesande uhishaigused

Punkti 1 alapunktis 1 nimetatud isikutele kehtestatakse liikumisvabaduse piirang kuni tervenemiseni. Nimetatud isikutel on keelatud lahkuda alates koroonaviiruse diagnoosimisest oma elukohast või püsivast viibimiskohast. Liikumisvabaduse piirang on hädavajalik inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID haigust põhjustava viiruse levikut.

Ulesande uhishaigused

Punktis 1 nimetatud isikud võivad elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda kas tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või isikute elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel kohaliku omavalitsuse üksusel korraldada abi andmine isikutele, kellel endal puuduvad COVID haigust põhjustava koroonaviiruse tõttu võimalused eluks hädavajaliku hankimisel.

Ulesande uhishaigused

Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel määrata eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamiseks Politsei- ja Piirivalveametile ülesanne tagada käesolevas korralduses sätestatud liikumisvabaduse piirangute kohaldamine ja järelevalve. Politsei ja piirivalve seaduse § Ulesande uhishaigused 1 alusel võimaldada Terviseametil Politsei- ja Piirivalveametile käesoleva ülesande täitmiseks vajalike andmete kättesaadavus.

Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

Ajalugu[ muuda muuda lähteteksti ] Esimeseks haigekassaks Eestis peetakse Enne Nõukogude okupatsiooni Peale okupeerimist võeti kasutusele nõukogulik Semaško süsteem, mille järgi rahastati tervishoidu riigieelarvest ja seda juhtis valitsus tsentraliseeritult; erasektor puudus. Kõigil kodanikel oli vaba juurdepääs tervishoiuteenustele, mida osutasid palgalised riigitöötajad. Meditsiinitöötajate tehniline ettevalmistus ja tervishoiuteenuste kvaliteet ning kättesaadavus olid tollaste olude järgi rahuldavaks hinnatud.

Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta. Korraldus jõustub Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel ja nõuete täitmiseks rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid.

Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt eurot.

Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt. Sunniraha ei ole karistus.

Eriolukorra juhi korraldus liikumisvabaduse piirangu kehtestamiseks COVID haigust põhjustava koroonaviiruse diagnoosiga isikutele ja nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele Vastu võetud Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel kehtestada liikumisvabaduse piirang: 1 isikutele, kellel on diagnoositud COVID haigust põhjustav koroonaviirus, ja; 2 nendega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele. Punkti 1 alapunktis 1 nimetatud isikutele kehtestatakse liikumisvabaduse piirang kuni tervenemiseni.

Korralduse põhjendused ja kaalutlused on esitatud seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel. Korraldust saab vaidlustada Preparaadid turse haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama.

Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Ulesande uhishaigused

Jüri Ratas.