Liigu sisu juurde

Vastavalt artiklile 54 peab vangis hoidev riik iga juhtumi korral andma asjaomasele sõjavangile teatise, kus on näidatud vigastuse või töövõimetuse laad, selle tekkimise asjaolud ja meditsiinilise või haiglaravi üksikasjad. Laagrikaupluste kasum tuleb kulutada sõjavangide heaks; selleks tuleb luua erifond. Konfliktiosalised võivad lubada kirjavahetust ka muus keeles. Nad ei pea tegema muud tööd.

Keele haavad ja nendega kaasnevad valud viitavad maitse kaotamisele kogu eluks. Lahendus: võtke vastutus haiguse eest, tuvastage enda sees hävitavad mõtted, välistage oma kõnest topelttähendusega fraasid. Louise Hay teooria Louise Hay sõnul räägib stomatiit represseeritud vihast, millel ei lubatud välja minna, ja allasurutud arvamusest, mida ei antud väljendada.

Koos sellega on stomatiit reaktsioon kallutatud maailmale suhtumisele, kinnisele meelele ja uue teabe tagasilükkamisele.

Stomatiit igemetel - selge eluplaani puudumine, otsustamatus. Liz Burbo teooria Liz Bourbo sõnul sümboliseerib suu suutlikkust ideid neelata ja seedida.

Lisaks võivad ideed olla nii omad kui ka teised. Sellisel juhul võib stomatiit näidata lööveotsuseid, suutmatust võtta uusi asju. Stomatiit haavandite kujul räägib halbadest mõtetest, kinnisideedest, hirmust, lööbe agressiivsest kaitsest, teise inimese torkivast kriitikast. See võib tuleneda ka räpaste sõnade süütundest.

Lahendus: on vaja arendada psühholoogilist paindlikkust, uurida avatust ja teabe kriitilist, kuid mitte kategoorilist töötlemist. Õppige oma arvamusi ja tundeid väljendama. Te ei ole kohustatud vestluspartnerile meeldima ja ennustama tema reaktsiooni teie sõnadele. Louise Hay tõve tabel Kõigepealt peate leidma oma probleemi esimesest veerust, kus haigused on järjestatud tähestiku järjekorras.

Alaseljavalu ja ristluu psühholoogilised põhjused

Paremal on haiguse tõenäoline põhjus. Seda teavet tuleks hoolikalt lugeda ning kindlasti kaaluda ja mõista.

  • charts - Estonian translation – Linguee
  • Kumerus Sagedamini on spasm ja nimmepiirkonna lihaste lumbago ühel küljel.

Ilma sellise uuringuta ei tohiks te seda tabelit kasutada. Kolmandas veerus peate leidma probleemile vastava kinnituse ja seda positiivset veendumust päeva jooksul mitu korda kordama. Positiivne mõju ei võta kaua aega - väljakujunenud vaimne tasakaal tähendab tervise paranemist. Ma annan oma mõtetele vabaduse. Minevik on möödas. Mul on rahulik hing. Adenoidid Hõõrumised perekonnas, vaidlused. Laps, kes tunneb end soovimatuna.

Seda last on vaja, ta on teretulnud ja jumaldatud. Alkoholism "Kes seda vajab? Enese tagasilükkamine. Ma elan täna. Iga hetk toob midagi uut. Ma tahan aru saada, mis on minu väärtus.

Linguee Apps

This is a list of divinities native to Japanese beliefs and religious traditions. See on loetelu jumalikkustest, mis on pärit Jaapani tõekspidamistest ja religioossetest traditsioonidest. Each individual considers their family needs, social setting, cultural background, and religious beliefs when interpreting their risk.

Iga inimene arvestab Kokkuvotlik haigus Spita riski tõlgendamisel oma perekonna vajadusi, sotsiaalset olukorda, kultuurilist tausta ja usulisi tõekspidamisi. Copy Report an error In November Massachusetts resident Lindsay Miller was allowed to wear a colander on her head in her driver's license photo after she cited her religious beliefs. The methods chosen can be strongly influenced by the cultural and religious beliefs of community members.

Valitud meetodeid võivad tugevalt mõjutada kogukonna liikmete kultuurilised ja usulised veendumused. The Indo-Iranians also borrowed their distinctive religious beliefs and practices from this culture.

Ka indoiraanlased laenasid sellest kultuurist oma erilisi religioosseid veendumusi ja tavasid. Concise doctrinal statements or confessions of religious beliefs are known as creeds. Usutunnistustena nimetatakse kokkuvõtlikke õpetuslikke avaldusi või usuliste veendumuste tunnistamist. Copy Report an error Over time certain aspects of folk religion and belief coalesced and were refined into a group of formal religious beliefs, practices, and philosophy known as Daoism.

Aja jooksul liitusid rahvausundi ja veendumuste teatud aspektid ning need viimistleti ametlike usuliste veendumuste, tavade ja filosoofia rühmaks, mida nimetatakse daoismiks. Fish were central to the culture of the region's natives, both as sustenance and as part of their religious beliefs. Kalad olid piirkonna põliselanike kultuuris kesksel kohal nii ülalpidamise kui ka usuliste veendumuste osana. There is a growing trend in attempting to integrate spiritual and religious beliefs into HIV prevention and addiction treatment.

Kasvav trend on vaimsete ja usuliste veendumuste integreerimise katsetes HIV ennetuse ja sõltuvusraviga. Traditionally, faith, in addition to reason, has been considered a source of religious beliefs. Traditsiooniliselt on usku lisaks mõistusele peetud usuliste veendumuste allikaks. On 30 JuneWasim announced she would be leaving her acting career because it conflicted with her religious beliefs.

Some scholars have seen Locke's political convictions as being based from his religious beliefs. Mõned teadlased on näinud Locke'i poliitilisi veendumusi tuginevat tema usulistele tõekspidamistele. Many of the company's values are influenced by the religious beliefs Kokkuvotlik haigus Spita its late founder, S.

Truett Cathy, a devout Southern Baptist. Paljusid ettevõtte väärtusi mõjutavad selle varajase asutaja, pühendunud Lõuna-baptisti S.

Truett Cathy usulised veendumused. Religious beliefs in the Eastern Empire and Iran were in flux during the late sixth and early seventh centuries. Ida-impeeriumis ja Iraanis olid usulised veendumused kuuenda lõpu ja seitsmenda sajandi alguses muutused.

Religious thought among the Valu puusaliigendis people is generally a blend Brachiaalne liigesevalu kui ravida Shintō and Buddhist beliefs. Jaapani rahva religioosne mõte on üldiselt segu Shintō ja budistlikest tõekspidamistest.

Jefferson's unorthodox religious beliefs became an important issue in the presidential election. Jeffersoni ebaharilikud usulised veendumused said oluliseks teemaks Markey has said that he believes he should not impose his religious beliefs about abortion on others.

  • Examples: for their religious beliefs Professor Porter, did you

Markey on öelnud, et usub, et ei peaks teistele oma abordiga seotud usulisi veendumusi peale suruma. Islamic scholars have long been divided over the religious beliefs of Muhammad's parents and their fate in the afterlife.

Islamiteadlasi on Muhamedi vanemate religioossete veendumuste ja nende saatuse pärast teispoolsuses pikka aega olnud lahkarvamusi.

Sellistel sõjavangidel on õigus olla ühenduses selle laagri sõjavangide esindajatega, kuhu nad kuuluvad. IV jagu. Sõjavangide raha Artikkel 58 Sõjategevuse puhkemisel ja kuni asjakohase kokkuleppe sõlmimiseni kaitsva riigiga võib vangis hoidev riik Kokkuvotlik haigus Spita määrata maksimaalse rahasumma, mis võib olla sõjavangide valduses sularahas või muus sellises vormis.

Seda ületavad rahasummad, mis õiguspäraselt olid nende valduses ja mis neilt ära võeti või kinni peeti, tuleb kanda nende kontole, nagu ka muud nende talletatud summad, ning neid ei või nende nõusolekuta ümber vahetada ühtegi muusse vääringusse. Kui sõjavangid võivad väljastpoolt laagrit osta teenuseid või tarbeesemeid sularaha eest, maksavad nende eest sõjavangid ise või laagriadministratsioon, kes märgib need võlakohustustena asjaomaste sõjavangide arvetele. Vangis hoidev riik kehtestab selleks eeskirjad.

Artikkel 59 Sularaha, mis on sõjavangidelt vastavalt artiklile 18 ära võetud nende vangistamise ajal ja mis on vangis hoidva riigi vääringus, tuleb kanda sõjavangide isiklikele arvetele vastavalt käesoleva jao artikli 64 sätetele. Isiklikule arvele kantakse vangis hoidva riigi vääringus olevad summad, mis on saadud sõjavangilt vangistamise ajal äravõetud muus vääringus olevate summade ümbervahetamise teel.

Artikkel 60 Vangis hoidev riik maksab iga kuu kõigile sõjavangidele palgaavanssi, mille suurus määratakse järgmiste summade ümberarvutamise teel vangis hoidva riigi vääringusse: I kategooria: auastmelt seersandist alamalseisvad sõjavangid — kaheksa Šveitsi franki; II kategooria: seersandid ja teised allohvitserid või nendega auastmelt võrdsed sõjavangid — kaksteist Šveitsi franki; III Kokkuvotlik haigus Spita auastmelt majorist alamalseisvad ohvitserid või nendega auastmelt võrdsed sõjavangid — viiskümmend Šveitsi franki; IV kategooria: majorid, kolonelleitnandid ja kolonelid või nendega auastmelt võrdsed sõjavangid — kuuskümmend Šveitsi franki; V kategooria: kindralid või nendega auastmelt võrdsed sõjavangid — seitsekümmend viis Šveitsi franki.

Pivoti psühhosomaatika kokkuvõtlik tabel

Asjaomased konfliktiosalised võivad erikokkuleppega muuta nimetatud kategooriate sõjavangide palgaavansi suurust. Kui esimeses lõikes nimetatud summad on liiga suured, võrreldes vangis hoidva riigi relvajõudude liikmete palkadega või kui see põhjustab vangis hoidvale riigile raskusi, siis kuni eelpool nimetatud summade muutmise erikokkuleppe sõlmimiseni riigiga, kellest sõjavangid sõltuvad, võib vangis hoidev riik toimida järgnevalt: a jätkata esimeses lõikes nimetatud summade märkimist sõjavangide hoiuarvetele; b piirata ajutiselt palgaavansist sõjavangidele isiklikuks kasutamiseks antavat summat mõistlikult, kuid see peab I kategooria sõjavangide puhul olema vähemalt sama suur kui summa, mida vangis hoidev riik maksab oma relvajõudude liikmetele.

Kõigi piirangute põhjused tuleb viivitamatult teatada kaitsvale riigile. Artikkel Kokkuvotlik haigus Spita Vangis hoidev riik peab sõjavangidele lisapalgana väljamaksmiseks vastu võtma summad, mida sõjavangidele saadab riik, kellest nad sõltuvad, tingimusel et sama kategooria sõjavangidele makstavad summad on võrdsed, et neid makstakse kõigile selle kategooria sõjavangidele, kes sellest riigist sõltuvad, ja et need kantakse esimesel võimalusel sõjavangide isiklikule arvele vastavalt artiklile Niisuguse lisapalga maksmine ei vabasta vangis hoidvat riiki ühestki käesolevast konventsioonist tulenevast kohustusest.

Artikkel 62 Vangis hoidev ametkond peab maksma sõjavangidele tööle vastavat õiglast tasu. Palgamäära kinnitab nimetatud ametkond, kuid see peab olema vähemalt veerand Šveitsi franki täistööpäeva eest.

Kinnitatud päevapalgamäärast informeerib vangis hoidev riik kaitsva Pohjus artroosi olaliigese 2 kraadi vahendusel sõjavange ja riiki, kellest nad sõltuvad. Vangis hoidev ametkond peab maksma töötasu ka sõjavangidele, kes on alaliselt määratud täitma ülesandeid või tegema oskustööd, mis on seotud laagri haldamise, ülesseadmise või korrashoiuga, samuti sõjavangidele, kes peavad täitma hingelisi või meditsiinilisi kohustusi oma kaaslaste Kokkuvotlik haigus Spita.

Sõjavangide esindaja ja tema nõuandjate, samuti tema abiliste töötasu makstakse laagrikaupluse kasumifondist. Selle töötasu suuruse määrab sõjavangide esindaja ja selle peab heaks kiitma laagriülem. Kui sellist fondi ei ole, peab vangis hoidev ametkond maksma nendele sõjavangidele õiglast töötasu.

Artikkel 63 Sõjavangid võivad vastu võtta neile isiklikult või kollektiivselt määratud rahasaadetisi. Iga sõjavangi käsutuses peab vastavalt järgmisele artiklile olema tema hoiuarve krediitsaldo ulatuses, mille määrab vangis hoidev riik, kes teostab ka nõutavad maksed. Vangis hoidva riigi olulisi finantsmajanduslikke ja rahanduslikke piiranguid arvestades võivad sõjavangid teha makseid välismaal.

Sellisel juhul on eelisõigus maksetel, mida tehakse sõjavangist sõltuvatele isikutele. Igal juhul võivad sõjavangid, kui sellega on nõus riik, kellest nad sõltuvad, teha makseid nende omal maal järgmisel viisil: vangis hoidev riik saadab nimetatud riigile kaitsva riigi vahendusel teate kõigi sõjavange puudutavate üksikasjade, maksete saajate ning makstavate summade kohta, mis on väljendatud vangis hoidva riigi vääringus.

Nimetatud teatele kirjutab alla sõjavang ning selle kinnitab laagriülem oma allkirjaga. Vangis hoidev riik debiteerib sõjavangide hoiuarveid kohase summa võrra ning debiteeritud summad kantakse üle sellele riigile, kellest sõjavangid sõltuvad. Eelnevate sätete kohaldamiseks võib vangis hoidev riik kasutada käesoleva konventsiooni lisas V toodud näidiskorda. Artikkel 64 Vangis hoidev riik peab pidama iga sõjavangi kohta arvet, milles peavad olema märgitud vähemalt järgmised andmed: 1 Sõjavangile saadetud summad või palgaavansina, töötasuna või muul alusel saadud summad; sõjavangilt ära võetud summad vangis hoidva riigi vääringus, mis on ja summad, mis on temalt ära võetud ja mis on tema palvel ümber vahetatud nimetatud riigi vääringusse.

Sõjavangide kohtlemise augusti Genfi (III) konventsioon – Riigi Teataja

Kokkuvotlik haigus Spita Artikkel 65 Sõjavangi arvele tehtud kandel peab olema sõjavangi või tema nimel tegutseva sõjavangide esindaja allkiri või initsiaalid. Sõjavangidele tuleb igal ajal võimaldada oma arvega tutvuda ja saada sellest koopiaid.

Samuti võivad arveid kontrollida kaitsvate riikide esindajad, Kokkuvotlik haigus Spita nad laagrit külastavad. Kui sõjavangid viiakse ühest laagrist teise, viiakse koos nendega üle ka nende isiklikud arved. Ühest vangis hoidvast riigist teise üleviimise korral viiakse koos nendega üle neile kuuluvad summad, mis ei ole vangis hoidva riigi vääringus.

Neile antakse tõendid muude summade kohta, mis jäävad nende arve kreeditisse. Asjaomaseomased konfliktiosalised võivad kokku leppida, et sõjavangide arvetest teavitatakse üksteist kaitsva riigi kaudu ja kindlaksmääratud ajavahemike järel.

Artikkel 66 Vangistuse lõppemisel sõjavangi vabastamise või repatrieerimise tõttu peab vangis hoidev riik andma talle selle riigi volitatud ohvitseri allkirjaga aruande, milles on näidatud talle sellel hetkel kuuluv krediitsaldo. Nimekirjad, milles näidatakse sõjavangide krediitsaldod, saadab vangis hoidev riik kaitsva riigi kaudu valitsusele, kellest sõjavang sõltub. Nimekirjades on kõik üksikasjad sõjavangide kohta, kelle vangistus on lõppenud repatrieerimise, vabastamise, põgenemise, surma või muu asjaolu tõttu.

Selliste nimekirjade iga lehekülje peab kinnitama vangis hoidva riigi volitatud esindaja. Käesoleva artikli eelnevaid sätteid võivad konfliktiosalised vastastikuse kokkuleppega muuta. Vangis hoidvalt riigilt saada oleva krediitsaldo klaarimise eest vangistuse lõppemisel vastutab riik, kellest sõjavang sõltub. Artikkel 67 Palgaavansid, mis on sõjavangidele makstud vastavalt artiklile 60, loetakse makstuks riigi nimel, kellest nad sõltuvad.

Sellised palgaavansid, samuti kõik maksed, mida nimetatud riik on teinud vastavalt artikli 63 kolmandale lõigule ja artiklile 68, klaaritakse sõjategevuse lõppemisel asjaomasete riikide vahel. Artikkel 68 Sõjavangi nõue hüvitada töövigastus või muu töövõimetuse tekkimine edastatakse kaitsva riigi kaudu riigile, kellest sõjavang sõltub. Vastavalt artiklile 54 peab vangis hoidev riik iga juhtumi korral andma asjaomasele sõjavangile teatise, kus on näidatud vigastuse või töövõimetuse laad, selle tekkimise asjaolud ja meditsiinilise või haiglaravi üksikasjad.

Sellele teatisele peab alla kirjutama vangis hoidva riigi vastutav ohvitser ning meditsiinilisi üksikasju peab tõendama meditsiiniohvitser. Samuti tuleb riigile, millest sõjavang sõltub, edastada sõjavangi nõue hüvitada isiklike asjade, raha või väärisasjade artikli 18 kohane äravõtmine ja nende tagastamata jätmine repatrieerimisel vangis hoidva riigi poolt, samuti asjade kaotsiminek, mis on oletatavasti tingitud vangis hoidva riigi või tema teenistujate süüst.

Vangis hoidev riik peab oma kulul asendama sellised isiklikud esemed, mida sõjavangid vangistuse ajal vajavad. Vangis hoidev riik annab igale sõjavangile vastutava ohvitseri allkirjaga teatise, kus näidatakse kogu informatsioon põhjuste kohta, miks selliseid esemeid, raha või väärisesemeid ei ole sõjavangile tagastatud.

pilt - English translation – Linguee

Selle teatise koopia edastatakse riigile, kellest sõjavang sõltub, artiklis nimetatud sõjavangide keskagentuuri kaudu. V jagu.

Sõjavangide suhted välismaailmaga Artikkel 69 Kohe pärast sõjavangide võtmist peab vangis hoidev riik informeerima sõjavange ja kaitsva riigi kaudu riike, kellest nad sõltuvad, käesoleva jao sätete täitmiseks võetavatest meetmetest.

Samuti informeerib vangis hoidev riik asjaosalisi nende meetmete hilisemast muutmisest. Artikkel 70 Kohe vangistamisel või hiljemalt ühe nädala möödumisel laagrisse saabumisest, ka juhul, kui see on transiitlaager, samuti haiguse korral või haiglasse või teise laagrisse üleviimise korral, tuleb Kokkuvotlik haigus Spita võimaldada kirjutada otse oma perekonnale ning artiklis nimetatud sõjavangide keskagentuurile kaart, mis võimaluse korral vastab käesolevale konventsioonile lisatud näidisele, ning teavitada sellega sugulasi enda vangistamisest, aadressist ja tervislikust seisundist.

Nimetatud kaardid tuleb edastada nii kiiresti kui võimalik ja neid ei tohi ühelgi viisil viivitada. Artikkel 71 Sõjavangidel lubatakse saata ning saada kirju ja kaarte. Vangis hoidev riik võib piirata sõjavangi saadetavate kirjade ja kaartide arvu kahe kirja ja nelja kaardini kuus, arvestamata artiklis 70 ettenähtud kaarte vangistamise kohta. Võimaluste piires peaksid need järgima käesolevale konventsioonile lisatud näidiseid.

Suuremaid piiranguid võib seada üksnes siis, kui kaitsev riik nõustub, et see on asjaomasete sõjavangide huvides tõlkimisraskuste tõttu, sest vangis hoidev riik ei suuda leida tsenseerimiseks piisavalt kvalifitseeritud tõlke.

Kui on vaja piirata sõjavangidele saadetavate kirjade hulka, võib seda vangis hoidva riigi võimaliku palve korral teha üksnes riik, kellest sõjavangid sõltuvad.

Sellised kirjad ja kaardid tuleb edastada, kasutades kõige kiiremaid vahendeid, mis on vangis hoidva riigi käsutuses; nende saatmisega ei või viivitada ega neid kinni pidada distsiplinaarsetel põhjustel.

Sõjavangidel lubatakse saata telegramme, kui nad pole pikka aega teateid saanud või kui neil ei ole võimalik saada oma lähedastelt teateid või saata neile teateid tavalise posti teel; samuti sõjavangidel, kes on kodust väga kaugel. Tasu selle eest võetakse sõjavangide arvetelt või nende käsutuses olevast rahast. Samuti võivad nad telegramme saata edasilükkamatutel juhtudel.

Üldiselt peab sõjavangide kirjavahetus olema nende emakeeles. Konfliktiosalised võivad lubada kirjavahetust ka muus keeles. Sõjavangide postisaadetisi sisaldavad postikotid tuleb kindlalt sulgeda ja märgistada nii, et selgesti oleks näidatud nende sisu.

Need tuleb saata sihtpunkti postiasutusse. Artikkel 72 Sõjavangid võivad saada posti teel või muul viisil saadetud isiklikke pakke või ühiseid saadetisi, esmajoones neid, mis sisaldavad toiduaineid, riideid, ravimeid ning usulise ja haridusliku tähtsusega esemeid ning vaba aja veetmisel kasutatavaid esemeid, sealhulgas raamatud, kultusesemed, teaduslikud seadmed, eksamiülesanded, muusikariistad, spordivarustus ja sõjavangide õpinguteks ja kultuuritegevuseks vajalikud vahendid.

Sellised saadetised ei vabasta vangis hoidvat riiki mingil viisil käesoleva konventsiooni järgsetest kohustustest. Kaitsev riik või Rahvusvaheline Punase Risti Komitee või muu sõjavange abistav organisatsioon võib oma saadetisi piirata sõjavangide huvides transpordi või side erakorraliselt pingelise olukorra tõttu.

Isiklike pakkide ja ühiste abisaadetiste saatmise tingimused määratakse vajaduse korral asjaomaste riikide erikokkulepetega, mis ei või mingil juhul viivitada abisaadetiste jõudmist sõjavangide kätte.

Riide- ja toidupakid ei või sisaldada raamatuid. Ravimeid tuleb üldjuhul saata ühispakkides. Artikkel 73 Kui puuduvad asjaomaseomaste riikide erikokkulepped ühiste abisaadetiste vastuvõtmise ja jagamise kohta, rakendatakse käesolevale konventsioonile lisatud norme ja määrustikku ühiste abisaadetiste kohta. Eelpool nimetatud erikokkulepetega ei või mingil juhul piirata sõjavangide esindajate õigust võtta vastu sõjavangidele määratud ühiseid abisaadetisi, samuti neid jagada või kasutada sõjavangide huvides.

Sellised kokkulepped ei või piirata kaitsva riigi, Rahvusvahelise Punase Risti Kokkuvotlik haigus Spita või teiste sõjavange abistavate ja ühiste abisaadetiste edastamise eest vastutavate organisatsioonide esindajate õigust kontrollida nende saadetiste jagamist saajate vahel. Artikkel 74 Kõik abisaadetised sõjavangidele vabastatakse impordi- tolli- ja muudest maksudest. Kirjavahetus, abisaadetised ja ametlikult lubatud rahasaadetised, mis saadetakse sõjavangidele või mida nad ise saadavad postiasutuste kaudu, kas vahetult või artiklis ettenähtud informatsioonibüroode ja artiklis ettenähtud sõjavangide keskagentuuri kaudu, vabastatakse kõigist postimaksudest nii saatmise kui ka sihtriigis, samuti vahepealsetes riikides.

Kui sõjavangidele määratud abisaadetisi ei saa kaalu tõttu või muul põhjusel saata postiasutuse kaudu, kannab vangis hoidev riik selle transpordikulud tema kontrolli all oleval territooriumil.

Teised käesoleva konventsiooni osalisteks olevad riigid kannavad veokulud oma territooriumidel. Kui asjaomased riigid ei ole sõlminud erikokkulepet, kannavad selliste Artroosi olatunne veokulud saatjad, välja arvatud eelpool nimetatud erandjuhtudel.

Lepingupooled püüavad võimaluste piires vähendada sõjavangide saadetavatelt või neile adresseeritud telegrammidelt võetavat tasu. Artikkel 75 Kui asjaomased riigid ei saa sõjategevuse tõttu tagada artiklites 70, 71, 72 ja 77 nimetatud saadetiste vedu, võivad asjaomased kaitsvad riigid, Rahvusvaheline Punase Risti Komitee või muu organisatsioon, mille tegevuse on konfliktiosalised ametlikult heaks kiitnud, tagada selliste saadetiste edastamise sobivate vahenditega raudteevagunid, mootorsõidukid, laevad või lennuvahendid jne.

Selleks püüavad lepingupooled varustada neid veovahenditega ning lubavad viimastel liikuda, andes neile esmajoones Kokkuvotlik haigus Spita kaitsekirjad. Selliseid veovahendeid võib kasutada, et toimetada edasi: a kirjavahetust, nimekirju ja ettekandeid, mida vahetatakse artiklis nimetatud keskinformatsiooniagentuuri ja artiklis nimetatud riiklike büroode vahel; b kaitsva riigi, Rahvusvahelise Punase Risti Komitee või muu sõjavange abistava asutuse ning nende delegaatide või konfliktiosaliste kirjavahetust ja ettekandeid sõjavangide kohta.

Need sätted ei piira mingil viisil konfliktiosaliste õigust kasutada muid veovahendeid, kui ta seda eelistab, ega takista sellistele veovahenditele kaitsekirjade andmist vastastikku kokkulepitud tingimustel. Kui ei ole sõlmitud erikokkuleppeid, kannavad selliste veovahendite kasutamise kulud proportsionaalselt konfliktiosalised, kelle kodanike huvides see toimus. Artikkel 76 Sõjavangidele adresseeritud või nende saadetud kirjavahetust tsenseeritakse viivitamatult.