Liigu sisu juurde

Samas elab vaba-abielus ka arvestatav hulk keskealisi ja eakaidki inimesi, kellest suur osa on varem juba abielus olnud ja kes samuti ei pea seaduslikku registreerimist oluliseks. Eelarve läbivaatamise käigus leiti võimalus olukorda parandada ühise strateegilise raamistiku arendamisega. Vabaabielude tunnustamine ja probleemid Eestis Eestis on küll vabaabielu saanud laialt aktsepteeritud kooseluvormiks kuid tundub, et seadusandluses seda eriti ei arvestata. Kümnest täisealisest Eesti elanikust iga kuues on abielus 56 protsenti või elab vabaabielu 7 protsenti. Euroopa peab globaliseeruvas maailmas säilitama oma konkurentsivõime ja seda suurendama.

Probleemid ja võimalused: ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku arendamine 1.

New Trick To Earn $8,590+ Using Google Search (FREE) Make Money Online - @Branson Tay

EESMÄRK Käesoleva rohelise raamatu eesmärk on algatada avalik arutelu selle üle, millised on põhilised küsimused, mida tuleks ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise tulevastes programmides arvesse võtta. Need programmid moodustavad osa ettepanekutest, mille komisjon esitab Konkreetsed ettepanekud rahastamisprogrammide kohta võetakse vastu Teadlasi, ettevõtjaid, valitsusi ja kodanikuühiskonna esindajaid ja kodanikke kutsutakse üles selles olulises arutelus osalema.

Euroopa Seepärast Probleemid uhine Euroopa Liit võtnud Innovaatilise liidu juhtalgatusega [2] edendatakse strateegilist ja terviklikku lähenemisviisi teadusuuringutele ja innovatsioonile.

Juhtalgatusega on kehtestatud raamistik ja eesmärgid, millest tuleks ELi teadusuuringute ja innovatsiooni tulevase rahastamise puhul lähtuda, võttes arvesse aluslepingute sätteid [3].

Liiklusturvalisus on meie ühine probleem

Nõukogu [4] rõhutas, et ELi tulevastes rahastamisprogrammides tuleks rohkem keskenduda Euroopa Eelarve läbivaatamise [5] käigus sõnastati peamised põhimõtted, millest ELi tulevase eelarve puhul tuleks lähtuda: keskendumine vahenditele, mis annavad tõendatult Euroopas lisandväärtust, tulemuspõhisem tegevus ning muude avaliku ja erasektori rahastamisvahendite ulatuslikum kaasamine. Eelarve läbivaatamise käigus pandi ette, et kõik ELi teadusuuringuid ja innovatsiooni hõlmavad rahastamisvahendid tuleks nende eesmärkide saavutamiseks kaasata ühisesse strateegilisse raamistikku.

Euroopa Ülemkogu arutas oma 4. Käesolevas rohelises raamatus analüüsitakse, kuidas saavutada kõnealuseid olulisi eesmärke. Rohelises raamatus keskendutakse teadusuuringutele ja innovatsioonile, kuid need valdkonnad on seotud ka muude ELi programmidega, nagu eelarve läbivaatamise käigus märgiti, eelkõige tulevase ühtekuuluvuspoliitika fondide ja haridusprogrammidega.

Teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamine ELis käesoleva programmiperioodi — raames ja vastavad algatused Seitsmenda raamprogrammi [6] 53,3 miljardi euro suurusest eelarvest toetatakse teadusuuringuid, tehnoloogiaarendust ja tutvustamistegevust ELis. Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi [8] 3,6 miljardi euro suurusest eelarvest toetatakse Euroopa ettevõtjate konkurentsivõime suurendamist, rõhuasetus on väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel VKEdel.

Programmiga soodustatakse rahaliste vahendite leidmist Probleemid uhine toetatakse sobivamate innovatsiooni soodustavate tugiteenuste ja poliitikasuundade arendamist.

Sellest rahastatakse riigiüleseid tugiteenuseid, millega toetatakse ettevõtjaid ja soodustatakse innovatsiooni. Keskendutakse teadusklastritele, riigihangetele ning innovatsiooni pärssivatele muudele kui tehnoloogilistele takistustele.

Hurt harja jalad Taimsed teed liigeste raviks

Programmiga soodustatakse infoühiskonna arendamist, edendades info- ja kommunikatsioonitehnoloogia IKT kasutuselevõttu ja rakendamist, samuti soodustatakse taastuvenergia kasutamist Probleemid uhine energiatõhusust. Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut [9] on sõltumatu ELi asutus, mis koondab kõrgkoolide esindajaid, teadlasi ja ettevõtjaid, et edendada maailmatasemel innovatsiooni.

Hästi lõimitud teadud- ja innovaatikakogukondade abil tugevdatakse teadmiste kolmnurga vahelisi seoseid. Tänu selle paindlikkusele peaks Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut pakkuma ettevõtjatele huvi. ELi eelarvest on Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudile eraldatud miljonit eurot.

 • Afganistani valimiste probleemid: valimised vastasseisude ja etniliste lõhede kiuste?
 • Но мы, октопауки, в первую очередь ценим информацию, этому нас научили Предтечи.
 • Mul on probleeme liigestega, mida teha
 • Igakuine spin valutab
 • Vabaabielude tunnustamine ja probleemid Eestis
 • Liiklusturvalisus on meie ühine probleem - Arvamus - Lõuna-Eesti Postimees

Need investeeringud hõlmavad nelja põhilist valdkonda: teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon, ettevõtlus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning inimkapitali arendamine. Majanduse elavdamiseks, töötuse vähendamiseks, kliimamuutuste vastu võitlemiseks ja vähese CO2-heitega ühiskonna suunas liikumiseks tuleb tegutseda kooskõlastatult ja kiiresti.

Demograafilised muutused avaldavad ühe suuremat mõju ning loodusvarasid tuleb kasutada arukamalt. Euroopa ühiskonda ohustavad järjest laiaulatuslikumad ja keerulisemad turvalisusega seotud probleemid. Sellised probleemid nagu Euroopa elanikkonna vananemine ja sõltuvus fossiilkütustest loovad aga ka häid võimalusi innovaatiliste toodete ja teenuste arendamiseks, majanduskasvu toetamiseks ja uute töökohtade Probleemid uhine Euroopas. Euroopa peab globaliseeruvas maailmas säilitama oma konkurentsivõime ja seda suurendama.

Madalatel kuludel ja imiteerimisel põhinev konkurentsimudel on tärkava turumajandusega riikides asendumas innovatsioonil põhineva strateegiaga.

Dünaamiline programmeerimine

Muud riigid investeerivad rohkem kui kunagi varem oma tuleviku kindlustamisse. Elatustaseme tõus nendes riikides avab Euroopa toodetele ja teenustele samas uusi turge ning suurenev võimekus loob uusi koostöövõimalusi. Euroopa peab need võimalused ära kasutama ning tegutsema kiiresti ja otsustavalt, tuginedes oma tugevatele külgedele, et kindlustada tulevik, suurendada elanike heaolu ja tagada ettevõtjate konkurentsivõime säilimine.

Selles on võtmeroll teadusel ja innovatsioonil, kuid konkurendid on nendes valdkondades Euroopast tihti edukamad. Nagu innovaatilise liidu algatuses märgiti, tuleb teadusuuringud ja innovatsioon paremini siduda.

Maalikunsti ja argielu ühised probleemid 6: kräpstraktsioon. Esimene.

Tuleb muuta traditsioonilist killustatud lähenemisviisi ja keskenduda rohkem tulemustele, sidudes teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise senisest enam Euroopa poliitiliste eesmärkidega. Sama oluline on luua lihtsustatud vahendite ja eeskirjade kogum, mis võimaldaks samas ka vajalikku paindlikkust. Arvestades riikide väga piiratud eelarvelisi vahendeid, tuleb iga eurot kasutada optimaalselt.

Euroopas eraldatakse teadusuuringuteks ja innovatsiooniks avaliku sektori vahendeid peamiselt riigi tasandil. Hoolimata teatavast edasiminekust, töötavad riikide valitsused ja piirkondlikud omavalitsused üldiselt erineva strateegia alusel.

Selle tulemuseks on kulukas töö dubleerimine ja killustatus.

Maalikunsti ja argielu ühised probleemid 6: kräpstraktsioon. Esimene. - Kogo galerii

Meetmete võtmine ELi tasandil võimaldab seega tööd tõhustada ja selle mõju suurendada. Võiks tugineda liikmesriikide, ettevõtjate ja ELi ühistele jõupingutustele, mille näideteks on Euroopa energiatehnoloogia strateegiline kava SETkava[12] IKT-valdkonna tehnoloogiaalased ühisalgatused [13] ning käivitatav transpordi strateegiline tehnoloogiakava.

Kogu ELi hõlmavad programmid on olulised samuti selleks, et vähendada Euroopa mahajäämust rahvusvahelistest konkurentidest. Suureks puuduseks on Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni alarahastatus, eriti tulenevalt erasektori vähestest investeeringutest. ELi Probleemid uhine tuleks kaasata erainvesteeringuid ja muuta Euroopa atraktiivsemaks investeerimiskohaks.

Selleks et suurendada maailmatasemel teaduslike läbimurrete arvu, on vaja ELi programme, sest Probleemid uhine konkurents aitab saavutada tipptulemusi. Poliitikasuundade ning ELi rahaliste vahendite teadusuuringutest turustamiseni integreerimine, nagu see toimib Euroopa innovatsioonialaste partnerluste puhul, aitab Euroopal muuta paremini teadmisi innovatsiooniks. Mittetehnilist innovatsiooni toetavate teenuste osutamine aitab ära kasutada innovaatilisi lahendusi nõudvaid turuvõimalusi.

Lihased polve haiget Polve muutmine valutab

Seitsmenda raamprogrammi vahehindamisel [15] kinnitati, et raamprogramm on oluline Euroopa võrgustike loomisel ja säilitamisel, eelkõige on seda näidanud Marie Curie programmi ja teadusinfrastruktuuri meetmete tähtis osa ning selliste uute vahendite nagu Euroopa Teadusnõukogu ja riskijagamisrahastu edu.

Vahehindamisel kinnitati ka seitsmenda raamprogrammi ainulaadset panust piiriülese teaduskoostöö rahastamisse. Vahehindamisel rõhutati vajadust siduda paremini teadusuuringud ja innovatsioon ning keskenduda selgemalt tippsaavutuste toetamisele, konkurentsivõime suurendamisele ja Probleemid uhine eesmärkide saavutamisele.

Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi vahehindamisel [16] kinnitati, et kõnealuse programmi eesmärgid on väga olulised ELi tasandil meetmete võtmiseks. Vahehindamisel osutati vajadusele siduda Probleemid uhine programm paremini ELi muude programmidega, sealhulgas ühtekuuluvuspoliitika fondidega.

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi esimene integreeritud teadmis- ja innovaatikakogukond tegeleb ühiskondlike probleemide kliimamuutus, energeetika ja IKT lahendamisega ja on teerajaja uute innovatsiooni juhtimise mudelite osas.

Dünaamiline programmeerimine – Vikipeedia

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut peaks Erinevates hinnangutes on osutanud mitmele puudusele, eriti sellele, et puudub kogu teadustegevust ja innovatsiooni hõlmav lähenemisviis, rahastamisvahendid on keerulised, eeskirjad ja menetlused on liiga bürokraatlikud ning protsess on vähe läbipaistev.

Tulevaste programmide täiustamisel tuleks teha järgmist. ELi teadus- ja innovatsiooniprogrammide raames kasutatavate vahendite arv on aja jooksul suurenenud, mistõttu tundub, et eesmärke on liiga palju ja rahalisi vahendid hajutatakse liigselt.

ELi ja liikmesriikide rahaliste vahendite vähese kooskõlastatuse tõttu on programmid keerulised ja see võib põhjustada ka töö kattuvust ja dubleerimist, näiteks VKEdele antava riigiabi või riskikapitali puhul. ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamine peaks andma suuremat lisandväärtust, aitama paremini kaasata muid avaliku ja erasektori vahendeid ning seda tuleks kasutada tõhusamalt selleks, et toetada Probleemid uhine ja piirkondade rahaliste vahendite strateegilist kooskõlastamist ja koondamist, et vältida töö dubleerimist ning saavutada eesmärgid ja tagada kriitiline mass.

Eeskujuks võiks võtta konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi kohase lähenemisviisi. VKEde osalus konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammis on märkimisväärne, samas kui seitsmenda raamprogrammi vahehindamine näitas, et ettevõtjate ja VKEde osalemist selles on vaja veelgi suurendada.

 • Probleemid ja võimalused: ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku arendamine 1.
 • Vabaabielude regulatsioon ja laste kaitse Marika Kirch, Andres Siplane Käesolev lühiuuring annab lühiülevaate vabaabielude registreerimise statistikast, vabaabielus sündinud lastega seotud probleemidest ning valdkonna regulatsioonist Eestis ja teistes riikides.
 • Artriit kae kaes
 • Mida juua artriidi sormedes
 • Afganistani valimiste probleemid
 • Maalikunsti ja argielu ühised probleemid 6: kräpstraktsioon - Kogo galerii

Samuti ilmnes, et naisteadlaste ja uutest liikmesriikidest pärit osalejate arvu on vaja suurendada. Kolmandate riikide suurem kaasatus annaks võimaluse kasutada ära väljaspool ELi loodud teadmisi. See eeldaks, et ettevõtjad, investorid, avalikud asutused, teised teadlased ja poliitika kujundajad kasutaks saadud tulemusi Probleemid uhine paremini ära.

Maalikunsti ja argielu ühised probleemid 6: kräpstraktsioon

See tähendaks ka, et tuleks toetada ulatuslikumaid innovaatilisi lahendusi sh mittetehnoloogilist innovatsiooni ning ühiskondlikku innovatsioonimitte üksnes teadustegevusega loodud lahendusi. ELi eesmärke ja tegevuse olulisust tuleb laiemale üldsusele paremini selgitada. Innovaatiliste lahenduste lõppkasutajad olgu need siis elanikud, ettevõtjad või avalik sektor tuleks ELi tegevusse palju varem kaasata, et kiirendada ja laiendada teadustulemuste kasutuselevõttu ning tagada avalikkuse suurem heakskiit teadustegevusele sellistes tundlikes valdkondades nagu turvalisus ja nanotehnoloogia.

Koostöö Euroopa Eelarve läbivaatamise käigus leiti võimalus olukorda parandada ühise strateegilise raamistiku arendamisega. See raamistik koondaks kõik teadusuuringuteks ja innovatsiooniks ettenähtud Probleemid uhine rahalised vahendid, mida praegu eraldatakse seitsmenda raamprogrammi, konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi ning Euroopa selliste innovatsioonialgatuste nagu Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut raames, lähtudes ühistest strateegilistest eesmärkidest.

Ühine strateegiline raamistik pakub ulatuslikke võimalusi selleks, et suurendada osalejate huvi ELi rahaliste vahendite taotlemise vastu Probleemid uhine muuta see hõlpsamaks.

See võimaldaks luua ühise sisenemispunkti koos ühiste IT-vahenditega [17] või ühtse Probleemid uhine, mille kaudu antakse osalistele nõu ja toetatakse neid.

Navigation

Peale selle võimaldaks ühine strateegiline raamistik luua lihtsama ja tõhusama struktuuri ning täiustatud rahastamisvahendid, mis kataksid lünkadeta kogu innovatsioonitsükli. Ühine strateegiline raamistik võimaldaks kindlasti haldamist lihtsustada, kuna oleks võimalik koostada standardsemad eeskirjad, mis hõlmavad ELi teadus- ja innovatsiooniprogrammide kõiki osalisi.

Pusiv valu kreem Kuidas eemaldada valu liigestes kodus

Probleemid uhine Nendes eeskirjades tuleks võimaluse korral arvesse võtta eri liiki tegevuste ühisjooni. See peaks põhinema senisel lihtsustamisel, [18] kuid siiski tuleks arvesse võtta täiendavaid meetmeid, näiteks ühekordsete toetuste laialdasem kasutamine või abisaaja raamatupidamistavade üldine aktsepteerimine [19]. Paindlikkuse võimaldamine on vajalik, et katta innovatsioonitsükli eri tegevuste rahastamisvajadused või arvestada konkreetsete tingimustega.

Paindlikkus ja kiire tegutsemine on olulised ka ettevõtjate eriti VKEde huvi äratamiseks. See võib õigustada teatavate eri mehhanismide ja rakenduseeskirjade kohaldamist, näiteks Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi puhul. ELi programmide raames teadusuuringuteks ja innovatsiooniks eraldatud avalikke vahendeid hallatakse suuremas osas liikmesriikide tasandil.

Sageli aga ei võeta piisavalt arvesse teadusuuringute Probleemid uhine innovatsiooni riigiülest olemust ning ei kasutata ära soodsat koostoimet teiste liikmesriikide või ELi programmidega. Liikmesriikide vahendite koondamisel artikkel kohaste algatuste, ERA-NET-võrgustike ja ühise programmitöö esimeste algatuste raames saadud kogemused on näidanud muude avaliku sektori vahendite suurema kaasamise võimalikku mõju ja Probleemid uhine.

Tõhusus sõltub aga riiklike ja piirkondlike avalike asutuste selgest kohustusest, ka rahalisest. Tulevikus peab olulisel kohal olema ühtekuuluvuspoliitika, millega luuakse teadusuuringuteks ja innovatsiooniks rohkem võimalusi piirkondade tasandil tänu aruka spetsialiseerumise strateegiale, kuid arvestades siiski ELi laiemaid poliitilisi eesmärke.

Komisjoni teatises ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta Appliqui liigeste raviks osutatakse strateegilise kavandamise tugevdamisele, Probleemid uhine suuremale kontsentreerimisele, tingimuste seadmise ja stiimulite andmise kaudu Euroopa Seepärast peaks ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühine strateegiline raamistik tõhusalt täiendama ühtekuuluvuspoliitika ühist tulevast strateegilist raamistikku.

Peale selle on maaelu arengu rahastamisvahenditega praegu ette nähtud ulatuslikud meetmed põllumajandusliku innovatsiooni soodustamiseks.

Küsimused Kuidas saaks ühise strateegilise raamistikuga suurendada osalejate huvi ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamiseks antavate vahendite vastu ja muuta nende taotlemine hõlpsamaks?

Mida oleks vaja lisaks ühiste IT-vahenditega ühisele sisenemispunktile, toetavale kontaktpunktile ja kogu innovatsioonitsüklit hõlmavatele täiustatud vahenditele ning haldamise täiendavale lihtsustamisele? Kuidas saaks ELi toetusega kõige paremini hõlmata kogu innovatsioonitsüklit teadusuuringutest turustamiseni? Millised ELi rahastamisprogrammide erisused aitavad maksimeerida ELi tasandil tegutsemisest saadavat kasu?

Erametsandus on Läänemere riikides ühine probleem

Kas tuleks rohkem rõhku panna muude rahaliste vahendite kaasamisele? Kuidas saaks ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamist kõige paremini kasutada liikmesriikide vahendite koondamiseks?

Erametsandus on Läänemere riikides ühine probleem Taani, Saksa, Rootsi, Leedu, Läti, Eesti, Soome ja Euroopa Komisjoni metsandusspetsialistid arutavad Läänemereäärsete riikide metsanduse olukorda ning meetmeid metsade säästvaks majandamiseks piirkonnas. Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Andres Talijärve sõnul on Läänemereäärsete riikide probleemid metsanduses küllaltki sarnased. Sarnaselt Eestile on metsanduse arengukavade koostamine päevakorral ka teistel regiooni riikidel.

Kuidas tuleks toetada liikmesriikide rühmade vahelisi ühise programmitöö algatusi? Milline peaks olema väikeste sihtprojektide ja suurte strateegiliste projektide osakaal?