Liigu sisu juurde

Arvestada tuleb abivajajate vanuseliste, sooliste ja kultuuriliste erinevustega; nende perekondliku ja sotsiaalse olukorraga ning terviseseisundiga. Ehkki juhtumite üle ei ole täpset arvestust peetud, arvatakse õnnetused ja vigastused olevat peamiseks kroonilise puude põhjustajaks noorte seas, mille tagajärjel kaotatakse hulgaliselt hea tervise juures tervena elatavaid aastaid; - on oluline haigestumuse ja tervishoiukulude põhjus.

Sõltuvusprobleemiga isiku abistamine algab temaga esmase kontakti loomisest, mille käigus toimub temaga usaldusliku suhte loomine, motiveerimine muutusele ja suunamine teenusele.

Esmase kontakti loojateks on ennekõike kahjude vähendamise teenuste osutajad, perearstid, kahjude vähendamise teenuste osutajad ja kriminaalhooldusametnikud, aga ka kõik sotsiaalhoolekande teenuste osutajad. Ravi ehk võõrutusnähtude leevendamine ja patsiendi seisundi stabiliseerimine on võimalik vaid siis, kui patsient on muutustele avatud ning motiveeritud kaasa töötama.

Ravi algab ravisuhte loomisest ja sellele peab eelnema põhjalik patsiendi seisundi hindamine, et tagada teenuse vastavus patsiendi vajadustele. Oluline on meeles pidada, et kuigi patsient peab olema kaasatud kõikide ravi puudutavate otsuste tegemisse, teevad lõpliku otsuse sobiva teenuse kohta nt kas patsient vajab võõrutus- või asendusravi vastava pädevusega spetsialistid.

Rehabilitatsioon on suunatud toimetuleku taastamisele. Taastumisprotsessi edenedes väheneb tervishoiuteenuuste roll, põhirõhk on psühhosotsiaalsel abil ning uute hoiakute kujundamisel, eluviisi püsival muutmisel, enesekontrollivõtete ja stressiga toimetuleku õpetamisel.

Uute käitumismustrite ehk rutiinide loomiseks vajab inimene sotsiaalse toimetuleku oskusi, täiend haridust, eluaset ja töökohta. Vigastused - on peamine surma põhjus noorte seas.

Õnnetused ja vigastused on laste, noorukite ja nooremate täiskasvanute peamiseks surmapõhjuseks.

  • Vigastuste ravi | paksuke.ee - apteek Sinu taskus!
  • Николь умолкла, ей трудно было дышать.
  • EUR-Lex - DC - ET
  • Разве ты утром не ударилась в панику, представив себе, что тебя могут отделить от Бенджи?".

Enneaegsete surmade arv on eriti suur sellistes näiliselt erinevates valdkondades nagu liiklusõnnetused, uppumised ja enesetapud; - on oluline puude põhjus. Paljudele tõsise vigastuse üle elanud isikutele jääb eluaegne puue. Ehkki juhtumite üle ei ole täpset arvestust peetud, arvatakse õnnetused ja vigastused olevat peamiseks kroonilise puude põhjustajaks noorte seas, mille tagajärjel kaotatakse hulgaliselt hea tervise juures tervena elatavaid aastaid; - on oluline haigestumuse ja tervishoiukulude põhjus.

Sustavi poletiku KURUS

Lisaks tervishoiu- ja sotsiaalhooldussüsteemi väga suurtele finantskohustustele mõjutavad vigastused tihti tervet perekonda nii emotsionaalselt, elukorralduslikult kui ka rahaliselt; - kahjustavad ühenduse tootlikkust. Haiguspuhkuste põhjuste ja vigastustest tingitud töövõimetuse kohta on vähe andmeid.

Mõlemad on olulised tootlikkust vähendavad tegurid.

Hoidke folk oiguskaitsevahendite kate katte

Oht vigastuste tõttu surra on vigastuste suurima esinemissagedusega liikmesriigis viis korda suurem kui väikseima esinemissagedusega liikmesriigis. Vigastusohuga kokkupuude erineb ka olenevalt soost, vanusest ja ühiskondlikust seisundist. Lõppeesmärk on vähendada vigastustest põhjustatud suremust ja haigestumust ning tagada turvalisem elukeskkond ühenduses.

Selle nägemuse elluviimiseks peavad liikmesriigid vastu võtma vigastuste vältimisega seotud väljakutsed ning tunnustama vigastuste vältimist ja ohutuse edendamist ühena rahvatervise esmatähtsatest eesmärkidest.

Vigastuste vältimise põhiline infrastruktuur Ühenduse tegevusega rahvatervise valdkonnas kaasneb järgmine lisandväärtus: - probleemide ja ohutegurite kindlakstegemine ning sekkumise tõhususe hindamine; - tõenditel põhinevate ja tasuvate sekkumistegevuste kindlaksmääramine, kohandamine ja väljapakkumine ning kogemuste vahetamine; - probleemi lahendamiseks vajaliku suutlikkuse toetamine; - mitut sektorit hõlmava poliitika ja programmide arendamise hõlbustamine tervishoiusektori juhtimisel; - vigastuste vältimise kampaaniate algatamine.

Vigastustest tulenev koormus 4 3. Vigastuste vältimise võimalused 4 4. Ühenduse tegevuskava 5 4. Vigastuste vältimise põhiline infrastruktuur 5 4.

Kogu ühendust hõlmav vigastuste seire Õnnetusjuhtumite ja vigastuste ühise teabesüsteemi ülesanne on pakkuda kõigile sidusrühmadele parimat võimalikku teavet probleemi ulatuse kohta, sealhulgas eriti ohustatud elanikkonnarühmade, peamiste ohutegurite ning mõnede tarbekaupade ja teenustega seotud ohtude kohta.

See teave on poliitiliste otsuste, meetmete rakendamise ja tulemuste hindamise eelduseks.

Vigastuste ravi

Süsteemi statistikaosa arendatakse välja koostöös liikmesriikidega, kasutades vajadusel sünergia edendamiseks ja dubleerimise vältimiseks ühenduse statistikaprogrammi[3]. Ühenduse toetus heade tavade vahetamisele Eesmärk on võrrelda ja laialdaselt levitada teavet ennetusmeetmete kohta, mis on osutunud edukaks ühenduse või riikide projektide puhul.

Tõhus kogemustevahetus aitab vältida topelttööd, maksimaalselt ära kasutada olemasolevaid teadmisi ja tagab piiratud ressursside puhul suurema kasu. Tõhusaid meetmeid võetakse sellistes poliitikavaldkondades nagu tervishoid, transport, töökohad, tarbijakaitse, haridus ja hoolekanne ning eri poliitikatasanditel. Vajalik on tulemuslik kogemustevahetus nende valdkondade vahel, mille peaks tagama tervishoiusektor.

valu polvili kui toodeldud

Ühenduse programme nagu rahvatervise programm[4], tarbijapoliitika toetamiseks mõeldud ühenduse meetmete rahastamise üldine raamistik[5] ja teadusuuringute raamprogramm[6] tuleb kasutada teabe ja järeleproovitud tavade kogu ühendust hõlmava vahetuse toetamiseks, mis soodustab ka uurimistööks, arendustegevuseks ja rakenduseks vajalike ressursside jagamist ning tagab meetmete ja teatise sõnumi suurema kooskõla.

Ühenduse sidusrühmade võrgustik Edu saavutamiseks vigastuste vältimisel tuleb rajada võrgustik, mis võimaldab ühendada asjatundlikkuse, tehtavad jõupingutused ja tulemused, õnnetusjuhtumite ja vigastuste tõhusa vältimise esmaste vajadustega tegelemiseks ühenduses.

Komisjon teeb koostööd liikmesriikide ametiasutustega, eelkõige tervise- ja tarbijakaitseministeeriumidega, et edendada vigastuste vältimise eesmärgil võetud tervishoiumeetmeid ja tagada sünergia teiste asjakohaste poliitikavaldkondadega.

  • Narkomaania ravi ja rehabilitatsioon | Terviseinfo
  • Николь расхохоталась.
  • Uudised | Tervise Arengu Instituut
  • Макс шагнул вперед, но дорогу ему преградили два октопаука.

Ühenduse suutlikkuse tõstmine Tervishoiutöötajad nagu arstid, päästeteenistuse ja kiirabi töötajad, õed ja muud tervishoiuteenuse osutajad võiksid patsiente ja kliente, otsustajaid ja ajakirjandust ohtudest ja ettevaatusabinõudest senisest tõhusamalt teavitada.

Tänu oma teadmistele teevad nimetatud töötajarühmad t ulemuslikku teavitustööd paljudes tervisega seotud valdkondades nagu suitsetamine, toitumine ja kehaline aktiivsus, kuid neil puudub ohtude hindamiseks ja turvalisuse propageerimiseks vajalik ettevalmistus. Ühenduse rahvatervise programmi[7] tulevastes töökavades on tervishoiutöötajate kutseõpe selles tervishoiuvaldkonnas üheks prioriteediks.

Narkomaania ravi ja rehabilitatsioon Veebruar Sõltuvus on krooniline haigus, mida on võimalik ravida ning seega on sõltuvushäirega haigetel nagu kõigil teistel patsientidel õigus tervishoiu- ja sotsiaalteenustele. Uimastisõltuvuse ravi- ja rehabilitatsiooni võib vaadelda kui eri sihtrühmadele suunatud ning erinevate ravi eesmärkidega teenuste koordineeritud võrgustikku, mis sisaldab erinevaid elemente alates uimastisõltlase motiveerimisest uimastivabaks eluks ja lõpetades tema integreerimisega ühiskonda töövõimelise liikmena.

Ka muud ühiskonnasektorid ja muude kutsealade esindajad vastutavad vigastuste vältimise eest, sealhulgas hoolekandetöötajad, õpetajad, arhitektid, müügitöötajad ja teenuseosutajad. Nimetatud rühmade kutsealasesse ettevalmistusse tuleb lisada algteadmised ohtude ja turvameetmete kohta, et oleks tagatud tarbijate usaldusväärne teavitamine. Tervishoiusektor peab tegema tihedat koostööd nende poliitikavaldkondadega, mis vastutavad asjaomaste koolituskavade koostamise ja sellise koolituse korraldamise eest ning taotlema koolituseeskirjade vastavat muutmist.

52006DC0328

Tervishoiupoliitikaga peaks taotlema ka suuremat tähelepanu õnnetusjuhtumite analüüsi ja vigastuste vältimise uurimisele ülikoolides, eriti arstiteaduskondades. Riikide toetavad tegevuskavad Kõik liikmesriigid peaksid välja töötama vigastuste vältimise põhimõtted, st võtma vastu meetmete raamistiku, mille loomisesse on kaasatud asjakohased partnerid ja sidusrühmad ning mis määrab kindlaks institutsioonide vastutusalad.

  1. Wings for Life World Run kokkuvõte ja galerii
  2. Испытания проводятся непрерывно, чтобы удостовериться в целостности систем хранения и предоставить материал инженерам-генетикам.

Kuna selliste põhimõtete väljatöötamine eeldab kooskõla poliitikavaldkondade vahel ning on suunatud tervise parandamisele, peaks koordineeriva rolli võtma tervishoiusektor. Riigi põhimõtete peamisteks tunnusjoonteks on kooskõla ühenduse seisukohtade ja osas 4.

Я вспоминаю своих родителей, Омэ. и видения, которые были у меня многие годы. - Тебя удивили результаты исследования.

Komisjon toetab liikmesriike nende tegevuskavade väljatöötamisel, - muutes lihtsamaks olukordade analüüsimise, mis põhineb kogu ühenduse vigastuste seirest kogutud teabel, sealhulgas võrdlusuuringute andmetel; - pakkudes teavet turvalisusprobleemide paljutõotavate lahenduste kohta, tuginedes seejuures ühenduse heade tavade vahetusele; - toetades projekte, mis uurivad ennetuskavade rakendamise ja juhiste väljatöötamise olemasolevaid võimalusi; - abistades põhiliste partnerite ja sidusrühmade kindlakstegemisel, kes hoolitseksid lahenduste püsiva rakendamise eest.

Ohust teavitamine Tõhus ohust teavitamine võimaldab inimestel teha turvalisemaid valikuid.

Ohust teavitamise puhul tuleb arvestada, et paljude tegevuste, seadete või toodete kasutamisega kaasnevad paratamatult mõningad, kuigi ehk ainult minimaalsed ohud. Hästi kavandatud kampaaniad aitavad teadvustada teatavaid ohtusid ja turvameetmete kasulikkust ning käitumist ohutumaks muuta. Eduka kampaania näiteks võib liikmesriikides tuua auto turvavöö kasutamise, lastekindlad välgumihklid, ehitusel kasutatavad kaitsesaapad, piireteta üldkasutatavad hooned, lähisuhtevägivalla vastased õigusaktid.

Kõik need on osutunud edukaks välditavate vigastuste vähendamisel.

liigesevalu uhine

Ühenduse rahvatervise programm peaks toetama kampaaniaid käesoleva dokumendi eelisvaldkondades.