Liigu sisu juurde

Näiteks leidsid Spruit jt , et kuigi riskigruppi kuuluvatele noortele suunatud spordipõhine sekkumine ei avaldanud statistiliselt olulist positiivset mõju noorte kaitse- ja riskiteguritele, vähenes noorte õigusrikkumiste arv programmis osalemise tulemusel oluliselt. Osalejatesse suhtutakse toetavalt ja tunnustavalt. SPINis mõõdetavad isikutegurid kajastuvad ka rahvusvahelises teaduskirjanduses ja tehtud valikud on selle taustal igati asjakohased. Iga sessiooni erisuste ja ootamatustega, sh osalejate arvu suure varieerumisega tullakse toime sujuvalt. Hiljuti teatati mittekoksaalsest spin-süstimisest, kasutades polükristallilist CoFeAl. Journal of youth and adolescence, 45 4 , —

Selle HIV tagasi spin on arendada ja tugevdada noorte sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi ning ennetada ja vähendada riskikäitumist.

HIV tagasi spin

Hiljuti tehti analüüs1, mis keskendus võimalustele SPINi sekkumismudeli standardiseerituse parandamiseks ja mõju mõõtmise senise süsteemi edasi arendamiseks. Selles artiklis tutvustame ennetusprogrammide elluviijatele, koordinaatoritele ja rahastajatele huvi pakkuvaid järeldusi.

Programmi sessioonid toimuvad kolm korda nädalas, hõlmates jalgpallitrenne ja programmi jaoks loodud sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi arendavaid töötubasid. Noori juhendavad professionaalne jalgpallitreener ja noorsootöötajast eluoskuste treener, kes tegelevad noortega nii võistkonnana kui ka igaühega individuaalselt. SPINi HIV tagasi spin on väga oluline kaasata ka noori ümbritsevat kohalikku tugivõrgustikku — lapsevanematele lisaks näiteks koolide sotsiaalpedagooge, noorsoopolitseinikke ja lastekaitsetöötajaid.

Alates SPIN-programmi loomisest Nelja esimese hooaja andmetele tugineva mõju-uuringu kohaselt avaldab SPIN-programm positiivset mõju selles aktiivselt osalevate noorte prosotsiaalsete hoiakute ja enesekontrolli tugevdamisele, riskivalmiduse ja impulsiivsuse vähendamisele ning käitumisele ja õppeedukusele koolis.

Kui programmi disainimisest ja sellega alustamisest oli möödas juba rohkem kui viis aastat, otsustati Analüüsi käigus selgitati välja programmi teoreetilised lähtealused, uuriti elluviimise alus- ja töödokumente ning infosüsteeme ja mõju hindamise seniseid praktikaid, intervjueeriti asjaosaliste esindajaid. Analüütikud vaatlesid programmi sessioonide elluviimist, pöörates sealjuures tähelepanu, et uuringuvalimisse oleksid kaasatud eri tüüpi grupid. Programmi teoreetilised alused SPIN-programmi loomise peamine ajend oli alaealiste antisotsiaalse käitumise ja konkreetsemalt delinkventsuse ennetamine.

Seost spordi ja delinkventsuse vahel toetab Hirschi sotsiaalse seose teooria hiljem sotsiaalse kontrolli teooriamille kohaselt takistavad delinkventsuse väljakujunemist tugevad sotsiaalsed sidemed ühiskonnaga. Need väljenduvad nelja keskse elemendi kaudu: seotus ingl attachmentpühendumus ingl commitmentkaasatus ingl involvement ja uskumused ingl belief.

Agnew ja HIV tagasi spin väitel tugevdab spordist osavõtt kõiki nelja elementi ning vähendab seeläbi riskikäitumist ja delinkventsust.

Külasta ka

Teaduskirjanduses mainitakse korduvalt nt Coalteret praktikas on spordipõhiste programmide teoreetilised alused enamasti lünklikud. Sageli ei ole programmide elluviijad võimelised isegi täpselt kirjeldama, milliste mehhanismide kaudu soovitud tulemusteni jõutakse ning arusaam programmide muutuse teooriatest on puudulik.

SPIN-programm osutus rahvusvahelisel taustal aga positiivseks näiteks. Analüüsi HIV tagasi spin selgus, et programmi mudeli loomisel tugineti selleks ajaks avaldatud teaduskirjanduse järeldustele, mis on suures osas ajakohased siiani. SPINi muutuse teoorias on põhjuse-tagajärje eelduste abil seostatud programmi kõik elemendid sh osalejate riski- ja kaitsetegurite nimistu ning sekkumise peamised komponendidmis omakorda põhinevadki teaduskirjandusel.

Spordis osalemise ja delinkventsuse vahel on empiiriliselt täheldatud nii positiivseid kui ka negatiivseid seoseid, aga ka seoste puudumist Spruit jt Sellest võib järeldada, et tegu on kompleksse ja hapra potentsiaalse seosega, mida mõjutavad paljud asjaolud.

Näiteks leidsid Spruit jtet kuigi riskigruppi kuuluvatele noortele suunatud spordipõhine sekkumine ei avaldanud statistiliselt olulist positiivset Tooriistad liigeste poletiku kohta noorte kaitse- ja riskiteguritele, vähenes noorte õigusrikkumiste arv programmis osalemise tulemusel oluliselt.

See viitab, et ka väikesed, esmapilgul ebaolulised muutused riski- ja kaitsetegurites võivad kombineerituna avaldada piisavalt tugevat positiivset mõju noorte riskikäitumisele. Analüüsi käigus selgus, et SPIN-programmi teoreetiline mudel ja programmi ülesehitus on kooskõlas teaduskirjanduses levinud teooriate ning soovitustega.

Arvustused

Näiteks on SPINi eluoskuste komponent teaduskirjanduse HIV tagasi spin väga oluline programmi eesmärkide saavutamiseks, sest sotsiaalsete ja enesejuhtimise oskuste teemadele keskendunud juhendamine aitab noortel kanda treeningkontekstis õpitud oskused üle spordivälisesse keskkonda. Rahvusvahelistes uuringutes keskendutakse spordiprogrammide mõju hindamisel peamiselt isikuteguritele, st osalevaid noori iseloomustavatele näitajatele ning osalemise järel toimuvate muutuste mõõtmisele.

SPINis mõõdetavad isikutegurid kajastuvad ka rahvusvahelises teaduskirjanduses ja tehtud valikud on selle taustal igati asjakohased. Sealjuures mõõdetakse SPINis sekkumise mõju rohkemate tegurite alusel, kui mitmes teiste maade spordipõhises programmis, millega artikli koostajad tutvusid analüüsi tegemise käigus.

Coakley ning Chamberlain juhivad tähelepanu sellele, et delinkventsuse väljakujunemisel mängivad suurt rolli ka perekondlikud ja kogukondlikud suhted, koolikeskkond ning muud programmivälised asjaolud. Näiteks ei tarvitse piisata noore enesekohaste oskuste parandamisest, kui HIV tagasi spin kuulub kogukonda, mis soodustab õigusrikkumiste toimepanemist.

Ehkki väliseid tegureid on raskem mõõta, on indiviidile keskendudes oht ühiskonnaga seotud mõjutegureid ja vastutust pisendada. Seega on ka teaduskirjanduses välja toodu alusel üks SPINi tugevus kogukonnapõhine lähenemine ning kohaliku tugivõrgustiku kaasamine, mis võimaldab vältida keskendumist vaid alaealisele.

Kuigi teaduskirjanduses käsitletakse kontrollgrupiga uuringuid parima praktikana, on selline hindamisviis erisuguste praktikas esinevate piirangute tõttu pigem erand.

Programmi mõjusaimad osad Tugev teoreetiline lähtealus on vaid eelduseks, et programmil õnnestub osalevatele noortele positiivset mõju avaldada.

Account Options

Analüüsi käigus seostati SPINi seniste mõju-uuringute tulemusi muu teadaoleva infoga ning selgitati välja programmi mõjusaimad osad, mis on esitatud allpool järgnevas nimistus. SPIN-programm pakub tegevust, mis haarab laialdaselt kaasa eri tüüpi noori.

Programmi värvatakse tõendatult kindla näidustusega noori eelkõige soovituste, aga ka eneseselektsiooni põhjal. Nii noorte programmi kaasamine kui ka nende sessioonides osalemise toetamine on selgelt eesmärgistatud ja toimib selgete põhimõtete järgi.

Unikaalse korraldusmudeli oluliseks osaks on sisulistele ja korralduslikele põhimõtetele lisaks seda ellu viivate treenerite motivatsioon ja mitmekülgsus. Sessioone viivad ellu kaks pühendunud ja professionaalset juhendajat.

Abstraktne

SPIN-programmi piirkondlik koordinaator tegeleb juhtumikorralduse ja võrgustikutööga, sh toetab noort sessioonide vahelisel ajal ja vajaduse korral kaasab noort ümbritsevat tugivõrgustikku. Sama olulisteks kui eespool toodu osutusid vaatluste käigus ka sessioonide elluviijate ehk jalgpalli- ja eluoskuste treenerite hoiakud ja tegutsemisviisid.

Ka kirjanduses tuuakse välja, et treener ja juhendamine ning õhkkond trennis on vähemalt sama olulised mõjutajad kui sekkumise disain või osalejaid iseloomustavad näitajad.

HIV tagasi spin

Vaatluste põhjal kasutasid treenerid järgmiseid sekkumise tulemuslikkuse kaasa aitavaid praktikaid. Iga sessiooni erisuste ja ootamatustega, sh osalejate arvu suure varieerumisega tullakse toime sujuvalt. Keskendutakse noori paeluvatele tegevustele.

  1. Charlie Sheen - eluteatri näitleja - Staarid - Elu24 - Eesti kõige menukam veebitabloid
  2. Poluartriidi liigesed haiguste tuubid

Peamiselt võeti grupp kokku ja arutleti trenni üle ning arutati läbi õpetlikke olukordi. Osalejatesse suhtutakse toetavalt ja tunnustavalt. SPINi mõju tõendatuse suurendamine SPINi mõju tõendatust saab suurendada eelkõige kahel viisil: veelgi enam standardiseerida jalgpalli- ja eluoskuste treenerite positiivseid praktikaid sessioonide elluviimisel ning arendada edasi mõju hindamise süsteemi.

Ent kui eelmisel teisipäeval teatas Charlie Sheen jutusaates «Today», et kuulujutud vastavad tõele ja ta on HIV-positiivne, ei tulnud see ülemäära suure üllatusena. Samas on tema poisilik sarm jätkuvalt telepublikut köitnud. Seriaalist «Kaks ja pool meest», kus Sheen kehastab osaliselt omaenese elust inspireeritud tegelast, kujunes kiiresti kultussari nii Ameerikas kui ka Euroopas. Sheeni koostöö «Kahe ja poole mehe» tegijatega lõppes 8.

Et treenerite tegutsemises kinnistuksid samad positiivsed käitumismustrid, tuleks pöörata tähelepanu järgmistele arenguvajadustele. Ühtlustada tuleb nii treenerite tehtav sessioonide ettevalmistus kui ka sessioonide kestus, sh tuleb muuta tavaks sessiooni plaani koostamine; Treenerid peavad võtma aega osalejatega suhtlemiseks nii enne kui ka pärast treeningsessioone ning rohkem tunnustama osalejaid ka isiklikult ja argumenteeritult; Osalejatele tuleb pakkuda veelgi enam võimalusi tegutseda aktiivsetes rollides, sh ettenäitajate, järeleaitajate, meeskonnatunde kujundajatena; Eluoskuste teemasid tuleb käsitleda vestlustele lisaks senisest rohkem ka kaasavate harjutuste kaudu.

Laula kampaania

SPIN-programmil on juba olemas põhjalik eluoskuste õpetamise käsiraamat. Tarvis on ka treeningsessioonide kui terviku praktilise elluviimise juhist, et aidata ühtlustada, parandada ja uute elluviijate lisandumise korral tagada sessioonide kvaliteeti. Enamik mõju hindamise süsteemi edasiarendamise soovitusi puudutas SPIN-programmile eriomaseid asjaolusid.

Tulemuste ja mõju infot annaks koguda ja töödelda automatiseeritumalt, nt muuta noorte enesekohaste küsimustike täitmine elektrooniliseks. Korrastada tuleks ka teatud metoodilisi põhimõtteid isikustatud info kogumisel ja analüüsil.

HIV tagasi spin

Programmi mõju tõendatuse analüüsi käigus kerkis esile ka küsimusi elluviimise aluspõhimõtete kohta. Näiteks — kuivõrd tasuks mõõta muutusi ka näitajates, mis pole otseselt seotud SPINi fookusega, ent millele võib programmil olla samuti tugev mõju?

Nende hulka kuuluvad sotsiaalsed oskused, mille arendamisele keskendub oluline osa SPINi eluoskuste programmist.

  • Herein, we show that luxS deletion significantly increases swimming motility and flagella synthesis in Escherichia coli K12 using motility, transcriptome, and scanning electron microscopy assays.
  • TÜ spin-off-ettevõttena alustanud firma teeb valgutootmises revolutsiooni Ettevõtlus Jaanuarnr 1 Eelmise aasta oktoobris teatas biotehnoloogia firma Icosagen AS koostöö alustamisest Soome ettevõttega FIT Biotech Oy, et töötada välja vaktsiinid ja bioloogilised terapeutikumid Ebola viiruse vastu.
  • Selle artikli Erratum avaldati

Seda mõõdetakse praegu vaid kaudselt koolikäitumise kaudu, mis ei pruugi kajastada muutusi noore käitumises koolivälistes eakaaslaste rühmades. Sotsiaalsete oskuste täpsem mõõtmine võib välja tuua ka selliseid SPINi mõjusid, mis senistest uuringutest ei selgu. SPIN-programmi näide kinnitab ka, et mõju tõendatuse analüüsi käigus on teiseste allikate uurimisele ja intervjueerimisele lisaks vaja kindlasti panustada ka noortega elluviidava tegevuse vaatlemisse ning analüüsi. Just vaatlustulemuste analüüsi käigus tulid selgelt esile mitmed SPINi ainulaadsed tugevused noorte positiivset arengut toetava ennetava sekkumisena.

Samuti tekkis täpsem ülevaade võimalustest, kuidas treenerite positiivseid käitumispraktikaid standardiseerides tugevdada SPINi mõju noortele veelgi.

  • Selle eesmärk on arendada ja tugevdada noorte sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi ning ennetada ja vähendada riskikäitumist.
  • Tulevikus saavad patsiendid viiruse taset regulaarselt kontrollida samal viisil, nagu diabeetikud pidevalt kontrollivad oma veresuhkru taset.
  • Интересно, сколько еще явится человек.

Kokkuvõttes näitab SPINi kogemus, et programmi mõju analüüs HIV tagasi spin lahutamatult seotud HIV tagasi spin igapäevatööga ja nende motivatsiooni ning professionaalse arengu toetamisega.

Ühest küljest aitab mõju teema tuua esile olulisi küsimusi nagu kelle heaks ja mil viisil ikkagi positiivseid muutuseid aidatakse luua.

lux tagasi eetris: Topics by paksuke.ee

Teisalt selgub analüüsiprotsessi käigus praktilisi arenguvõimalusi, mida on võimalik kohe jooksvalt ka rakendada. Igal nädalal saab programmist osa enam kui noort. Rohkem infot leiab www. Viidatud allikad Agnew, R. Leisure and delinquency.

TÜ spin-off-ettevõttena alustanud firma teeb valgutootmises revolutsiooni

Social problems, 36 4— Chamberlain, J. Sports-based intervention and the problem of youth offending: a diverse enough tool for a diverse society? Sport in Society, 16 10— Coakley, J. Journal of sport and social issues, 35 3— Coalter, F.

The politics of sport-for-development: Limited focus programmes and broad gauge problems? International review for the sociology of sport, 45 3— Hirschi, T.

Causes of delinquency. Transaction publishers Spruit, A. Sports participation and juvenile delinquency: A meta-analytic review. Journal of youth and adolescence, 45 4— Spruit, A. The effect of a sport-based intervention to prevent juvenile delinquency in at-risk adolescents. Children and Youth Services Review, 94, — Külasta ka.