Liigu sisu juurde

Ühiskondlik organisatsioon on aga kodanike ühenduse laiendatud ja liigendatud tegevus kas rohkem kui ühes ettevõttes, asutuses, organisatsioonis või rohkem kui ühes haldusterritoriaalses üksuses. Paragrahv 9. Registreeritud ühiskondlike organisatsioonide, nende liitude ning liikumiste kohta peab Eesti NSV Justiitsministeerium registrit.

Salvade nimed, kui liigeste poletik

Üldsätted Paragrahv 1. Käesolev seadus, pidades silmas eesmärki riiklikult tagada Eesti NSV kodanike konstitutsioonilist õigust vabatahtlikult ühineda omaalgatusliku tegevuse arendamiseks, määrab kindlaks kodanike vabatahtlike ühenduste - ühiskondlike organisatsioonide sealhulgas seltside, Jahutamine Osteokondrooside nimekiri ja teiste omaalgatusorganite ja nende liitude ning ühiskondlike liikumiste - moodustamise, tegevuse ja likvideerimise põhimõtted.

Paragrahv 2.

Eesti NSV seadus kodanike ühenduste kohta

Ühiskondlik organisatsioon käesoleva seaduse mõttes on kolme ja enama füüsilise isiku ühendus, ühiskondlike organisatsioonide liit aga kahe või rohkema ühiskondliku organisatsiooni ühendus.

Paragrahv 3. Käesoleva seadusega reguleeritakse ka määratlemata liikmeskonnaga kodanikutahte realiseerimise ning ühiskonnaelus osalemise vormi - ühiskondliku liikumise edaspidi: liikumise - moodustamist ning tegevust.

 • Dehudratsiooni valu liigestes
 • Võtke meiega ühendust - Galvestoni maakonna toidupank
 • Allergia salv

Paragrrahv 4. Ühiskondlikud organisatsioonid, nende liidud ja liikumised moodustuvad vaba algatuse alusel ning nad tegutsevad liikmete osavõtjate tahte ja huvide kohaselt vabatahtliku ühistegevuse, võrdõiguslikkuse ning omavalitsuse alusel ning võtavad vastavalt Villane long kaes valu liigestes ja mitte ainult põhikirjalistele ülesannetele osa riigi ja ühiskonna asjade juhtimisest ning poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste küsimuste otsutamisest.

Täiendustest ja muudatustest Eesti NSV seaduses "Kodanike ühenduste kohta"

Paragrahv 5. Ühiskondlike organisatsioonide, nende liitude ja liikumiste tegevuse aluseks on asutamiskoosolekul vastuvõetud ja käesoleva seadusega ettenähtud korras registreeritud põhikiri põhidokument.

Kodanike ühendus omandab juriidilise isiku õigused ja alustab tegevust tema põhikirja põhidokumendi registreerimise hetkest.

Valu salvi pealkirja liigestes

Käesolev seadus ei reguleeri kooeratiivsete ühenduste, usuühingute UHENDUSTE KOHTA nende liitude, samuti kodanike omaalgatuslike organite ja organisatsioonide UHENDUSTE KOHTA, kes ei taotle juriidilise isiku seisundit. Paragrahv 6.

Ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise põhikirjas põhidokumendis peab sisalduma: 1 nimetus ja struktuur; 2 tegevuse eesmärgid ja nende saavutamise vahendid, tegutsemispiirkond; 3 liikmeks astumise, liikmest lahkumise ja väljaarvamise tingimused ja kord; 4 liikmete liikumises osalejate põhiõigused ja kohustused; 5 juhtorganite ja revisjonikomisjoni moodustamise UHENDUSTE KOHTA ja nende volituste kestvus; 6 finantsmajandusliku tegevuse põhialused; 7 reorganiseerimise ja likvideerimise tingimused ning kord.

Paragrahv 7.

Ühiskondlikesse organisatsioonidesse ja nende liitudesse võib kuuluda ning liikumisest osa võtta võrdsetel alustel iga Eesti NSV kodanik. Vastavalt põhikirjale ning kehtivatele normatiivaktidele võivad liikmeskonda kuuluda liikumises osaleda teiste liiduvabariikide kodanikud, samuti kollektiivliikmena osalejana juriidilised isikud.

Välisriikide kodanike ja kodakonsuseta isikute ühendusse vastuvõtmisest informeeritakse põhikirja registreerinud organit. Paragrahv 8. Ühiskondlike organisatsioonide, nende liitude ja liikumiste täidesaatva juhtorgani tegevesimees saab olla täisealine Eesti NSV kodanik.

Navigation

Täidesaatva juhtorgani muud liikmed peavad olema vähemalt 16 aastat vanad, noorte- ja UHENDUSTE KOHTA nende põhikirjas põhidokumendis ettenähtud vanuses.

Paragrahv 9. Ühiskondliku Paas valus liigesed moodustamisel UHENDUSTE KOHTA, ettevõtte, asutuse või muu organisatsiooni juurde vaatab tema põhikirja põhidokumendi enne selle registreerimiseks esitamist läbi vastav organ,ettevõte, asutus või organisatsioon, mille kohta tehakse põhikirja põhidokumenti märge.

Paragrahv Ühiskondlikud organisatsioonid, nende liidud ning liikumised võivad ühineda, sõlmida koostööleppeid riigivõimu- ja -valitsemisorganitega ning üksteisega, sealhulgas NSV Liidu teistes liiduvabariikides ning välisriikides asuvatega. Välismaal asuvate organisatsioonide ja liikumiste liikmeks osalejaks astumisel või liikmelisuse osaleja staatuse taastamisel peavad ühendused sellest informeerima nende põhikirja põhidokumendi registreerinud organit.

Registreeritud ühiskondlikud organisatsioonid, nende liidud ja liikumised võivad kooskõlas kehtestatud korraga ja silmas pidades põhikirjalisi eesmärke moodustada koosseisulisi allüksusi ning arendada muud tegevust, mis ei ole vastuolus nende põhikirjaga põhidokumendiga.

Ühiskondlike organisatsioonide ja nende liitude ning liikumiste nimeks ei või võtta mõne teise ühislondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise nimetust.

Pusiv valu olaliigese parempoolsetes pohjustes

Registreerimine Paragrahv Ühiskondlikud organisatsioonid, ühiskondlike organisatsioonide liidud ja liikumised esitavad oma põhikirja põhidokumendi ühe kuu jooksul pärast selle vastuvõtmist registreerimiseks asukohajärgsele rajooni või vabariikliku alluvusega linna rahvasaadikute nõukogu täitevkomiteele. Ühiskondlikud organisatsioonid ja nende liidud, kelle tegevus hõlmab rohkem kui ühe rajooni või vabariikliku alluvusega linna territooriumi, esitavad omapõhikirja põhidokumendi sama tähtaja jooksul pärast selle vastuvõtmist registreerimiseks Eesti NSV Ministrite Nõukogule, kes võib määrata põhikirja põhidokumendi registreerijaks tema tegevussuunale vastava Eesti NSV ministeeriumi, riikliku komitee või teise keskasutuse.

Ühiskondlikud UHENDUSTE KOHTA, kelle tegevus hõlmab rohkem kui ühe rajooni või vabariikliku alluvusega linna territooriumi, esitavad oma põhikirja põhidokumendi sama tähtaja jooksul registreerimiseks Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumile.

kui ravida reumaatilist liigesevalu

Põhikiri põhidokument esitatakse registreerimiseks kahes, ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise täidesaatva juhtorgani liikmete poolt allakirjutatud eksemplaris, millele lisatakse asutamiskoosoleku protokolli ärakiri.

Registreerimisavalduse esitajaks on kodanike ühenduse asutajaliige või volituse põhjal muu isik, kelle peale on pandud ühenduse asjaajamine. Põhikirja põhidokumendi vaatab registreeriv organ läbi kahe kuu jooksul saabumise päevast arvates.

Jatkata parast Bonviva

Selle aja jooksul kontrollitakse põhikirja põhidokumendi vastavust seadusandlusele. Registreerimisküsimuse otsustamisel on vastava ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise täidesaatva juhtorgani volitatud esindaja kohalolek kohustuslik. Põhikirja põhidokumenti registreeriv organ võtab registreerimise või sellest keeldumise kohta vastu otsuse, millest peab kirjalikult teatama registreerimist taotlevale kodanike ühendusele kümne päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

 1. Liigutuste haiguste kondimine
 2. Liigeste ravi luumurrud
 3. Salvi liigeste reumaga
 4. Spikker | Märkused USB-ühenduse kohta
 5. Teha Eesti NSV

Keeldumises peab olema näidatud konkreetne normatiivakt ja UHENDUSTE KOHTA säte, millega põhikiri põhidokument on vastuolus. Ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise põhikirja põhidokumendi registreerimisest keeldumise korral võib ühe kuu jooksul kaevata UHENDUSTE KOHTA keeldunud organi suhtes kõrgemalseisvale organile, kelle otsus on lõplik.

Põhikirjas põhidokumendis tehtavad muudatused ja täiendused kuuluvad registreerimisele samas korras ja tähtaegadel nagu põhikiri põhidokument. Registreeritud ühiskondlike organisatsioonide, nende liitude ning liikumiste kohta peab Eesti NSV Justiitsministeerium registrit.

Kodanike ühenduse põhikirja põhidokumendi registreerinud organ esitab kolme päeva jooksul registripidajale ühe eksemplari otsusest kodanike ühenduse põhikirja põhidokumendi registreerimise kohta, samuti põhikirja põhidokumendi enda ning andmed täidesaatva juhtorgani kohta ja tema aadressi.

L. C. ühenduse GreenSando nimel taotluse kohta lõpetada ülemäärane maakasutus Milano lõunaosas

Tagatised Paragrahv Ühiskondlikud organisatsioonid, nende liidud ja liikumised juhinduvad oma tegevuses Eesti NSV konstitutsioonist, käesolevast seadusest ning muudest normatiivaktidest. Sekkumine ühiskondlike organisatsioonide, nende liitude ja liikumiste siseasjadesse pole lubatud. Oma õiguste kaitseks on neil õigus pöörduda põhikirja põhidokumendi registreerinud organi, seaduses ettenähtud korras UHENDUSTE KOHTA või prokuratuuriorgani poole.

Kodanike ühenduste tegevus ei tohi kahjustada kodanike ja organisatsioonide õigusi ning seaduslikke huve, samuti takistada riigiorganite, teiste kodanike ühenduste, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide seaduspäraste funktsioonide täitmist ega tohi olla UHENDUSTE KOHTA ühiskonnaelu demokraatlike põhimõtete vastu.

Kaebused ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumiste organite ning ühenduse nimel tegutsevate isikute ebaseadusliku tegevuse kohta vaatab läbi kohus.

Eesti NSV riigiorganid, asutused, ettevõtted ja organisatsioonid ning kodanikud võivad pöörduda ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise põhikirja põhidokumendi registreerinud organi või prokuratuuriorgani poole ettepanekuga tõkestada nende seadusvastane tegevus.

Lihtotsing

Tegevuse lõpetamine Paragrahv Ühiskondlikud organisatsioonid ja nende liidud ning liikumised lõpetavad oma tegevuse või nad likvideeritakse nende põhikirjas põhidokumendis fikseeritud alustel ja korras. Likvideerimiskulud kaetakse likvideeritava kodanike ühenduse vara arvel.

Kui ühiskondliku organisatsiooni, UHENDUSTE KOHTA organisarsioonide liidu või liikumise tegevus ei vasta seadusele, põhikirja põhidokumendi nõuetele, teeb registreerinud organ kirjaliku hoiatuse ning võtab tarvitusele abinõud seaduserikkumise tõkestamiseks. Kui kodanike ühendus kolme kuu jooksul pärast hoiatuse saamist pole viinud oma tegevust kooskõlla põhikirja põhidokumendi nõuetega või kui ta ei ole ühe aasta jooksul registreerimisest arvates alustanud tegevust, tühistab registreerinud riigiorgan oma otsuse ühenduse registreerimise kohta ning kodanike ühenduse tegevus kuulub lõpetamisele.

 • Emakakaela osteokondroos valu kate liigestes
 • Spikker | Teave HDMI-ühenduste kohta
 • Kuldsed vuntsid liigeste jaoks

Selle otsuse peale võib kaevata käesoleva seaduse paragrahvis 18 ettenähtud korras ja tähtaegadel. Lõppeeskirjad Paragrahv Kõik enne käesoleva seaduse jõustumist registreeritud ühiskondlikud organisatsioonid, nende liidud ning liikumised on kohustatud kuue kuu jooksul käesoleva seaduse jõustumisest arvates viima põhikirja põhidokumendi kooskõlla käesoleva seaduse nõuetega, misjärel neid registreerinud riigiorgan esitab kolme päeva jooksul põhikirja põhidokumendi ja andmed täidesaatva juhtorgani kohta ning selle aadressi registripidajale.

Kui nimetatud ühendus ei suuda oma tegevuse alusdokumenti viia märgitud tähtajal kooskõlla käesoleva või teiste Eesti NSV seadustega, kuulub tema tegevus lõpetamisele. Käesolev seadus ei reguleeri Eesti NSV konstitutsioonis märgitud nende UHENDUSTE KOHTA organisatsioonide tegevust, kellel on üleliidulisi keskorganeid, kooperatiivsete ja teiste oma põhitegevusega ainelist kasu saamist taotlevate ühenduste, samuti ka usuühingute ja nende liitude, kodanike omaalgatuslike organite ja organisatsioonide tegevust, kes ei taotle juriidilise isiku seisundit.