Liigu sisu juurde

Kui annust manustatakse osadena ajavahemiku jooksul, võib sõltuvalt ajavahemiku pikkusest osutuda vajalikuks anda loomadele toitu ja vett. Kelmid petsid kergeusklikke. MÕISTED Äge suukaudne mürgisus — viitab sellistele kahjulikele mõjudele, mis ilmnevad pärast ainet on suukaudselt manustamist ühekordse annuse või seeriaviisiliste annustena 24 tunni jooksul. Tint oli liiga hele. Täiendavad vaatlused on vajalikud siis, kui loomadel on jätkuvalt mürgisuse tunnused.

Igaks katseks tuleb segu värskelt valmistada. See lähenemine vältis loomade surma kasutamist lõpetamiskriteeriumina ja tugines selle asemel selgete mürgisuse nähtude vaatlemisele ühel seeriast valitud kindlal annusemääral.

Protseduur kiideti katsemeetodina heaks Seejärel hinnati kindla annuse protseduuri statistilisi omadusi matemaatiliste mudelite abil mitmetes uuringutes 4 5 6. In vivo ja mudeluuringud on tõestanud, et protseduur on korratav, et selles kasutatakse vähe loomi ja et see põhjustab vähem kannatusi kui traditsioonilised meetodid ning et selle abil saab klassifitseerida ained sarnaselt muude ägeda mürgisuse katsemeetoditega. Juhised antud eesmärgi saavutamiseks kõige sobivama katsemeetodi valimiseks võib leida ägeda suukaudse mürgisuse katsete juhisdokumendist "Guidance Document on Acute Oral Toxicity Testing" 8.

Nimetatud juhisdokument sisaldab samuti täiendavat teavet B. Meetodi põhimõte on, et põhiuuringus kasutatakse üksnes mõõdukalt mürgiseid annuseid ja et tõenäoliselt surmavate annuste manustamist tuleks vältida. Samuti ei tohiks manustada annuseid, mis teatavasti põhjustavad märkimisväärset valu või kannatusi sööbivate või tõsiselt ärritavate mõjude tõttu. Suremas loomad või loomad, kes ilmselt on valus või kellel on tugeva ja kestva kannatuse tunnused, surmatakse humaanselt ning need võetakse arvesse katsetulemuste tõlgendamisel samamoodi nagu loomi, kes surid katse käigus.

Salvestab valulikke silmi langemist Mazne tehnikat liigeste haiguste raviks

Eraldi juhisdokumendis 8 on esitatud kriteeriumid, mille põhjal tehakse otsus suremas või raskelt kannatavate loomade surmamiseks, ja juhised prognoositava või ähvardava surma kindlakstegemiseks. Meetod annab teavet ohtlike omaduste kohta ning võimaldab reastada Olaliigese artriidi ravi klassifitseerida ainet ägedat mürgisust põhjustavate kemikaalide klassifitseerimiseks vastavalt globaalselt harmoneeritud süsteemile Globally Harmonised System GHS for the classification of chemicals which cause acute toxicity 9.

Katselaboratoorium võtab arvesse kogu katseaine kohta kättesaadava teabe enne uuringu tegemist. Selline teave sisaldab aine nimetust ja keemilist struktuuri; selle füüsikalis-keemilisi omadusi; muude ainega in vitro või in vivo tehtud mürgisuskatsete tulemusi; struktuurilt sarnaste ainete toksikoloogilisi andmeid ja aine eeldatavat otstarvet. Selline teave on vajalik kõikide asjaosaliste veenmiseks, et katse on tähtis inimeste tervise kaitsmiseks, ja aitab valida sobivat lähteannust. Edasilükkunud surm — loom ei sure ega näi olevat suremas 48 tunni jooksul, kuid sureb hiljem, päevase jälgimisperioodi jooksul.

Annus — manustatava katseaine kogus. Ilmne mürgisus — üldine mõiste, mis kirjeldab katseaine manustamise järel ilmnenud selgeid mürgisuse tunnuseid vt näiteks 3. Suuruselt järgmine kindel annus võib põhjustada enamikul loomadest tõenäoliselt kas tugevat valu ja kestva tugeva kannatuse tunnuseid, surmaeelset seisundit kriteeriumid on toodud humaanseid lõpetamiskriteeriume käsitlevas Liigeste ennetamise haigused 8 või tõenäoliselt surma.

Ühistegevus, milles osalevad OECD inimeste tervis ja keskkondohtlike ainete vedu käsitlev ÜRO eksperdikomitee füüsikalis-keemilised omadused ja ILO ohtudest teavitamine ning mida koordineerib kemikaalide mõistlikku haldamist käsitlev organisatsioonidevaheline programm IOMC. Ähvardav surm — loom on suremas või sureb tõenäoliselt enne järgmist kavandatud jälgimisperioodi. Närilistel võiksid sellisele seisundile viitavateks märkideks Salvestab valulikke silmi langemist krambid, külili magamine, loidus ja värin.

Vt üksikasjalikumaid andmeid humaanseid lõpetamiskriteeriume käsitlevas juhisdokumendis Salvestab valulikke silmi langemist. Surmaeelne seisund — loomad, kes on suremas või kes ei suuda ellu jääda ravist hoolimata vt üksikasjalikumaid andmeid humaanseid lõpetamiskriteeriume käsitlevas juhisdokumendis 8. Ennustatav surm — selliste kliiniliste tunnuste olemasolu, mis viitavad sellele, et surm saabub teatud aja möödumisel enne katse kavandatavat lõppu, näiteks: suutmatus tarbida vett või toitu.

Esialgne annusemäär valitakse eelkatse põhjal annusena, mis eeldatavasti põhjustab mõningaid mürgisuse nähte, kuid ei põhjusta tõsiseid toksilisi mõjusid või suremust. Valu, kannatuse ja ähvardava Mida juua valu liigestes ja lihastes seotud kliinilisi tunnuseid ja tingimusi kirjeldatakse üksikasjalikult OECD juhisdokumendis 8.

Järgnevatele loomarühmadele võib annustada kaitseaine suuremaid või väiksemaid kindlaid annuseid doose, sõltuvalt sellest, kas neil on olemas või puuduvad märgid mürgisuse või suremuse kohta. Käesolevat protseduuri jätkatakse seni, kuni on kindlaks tehtud tõenäoliselt mürgisust põhjustav annus või surmajuhtum, või kui suurim annus ei Salvestab valulikke silmi langemist mõju või kui väikseim annus põhjustab surma.

Tavaliselt kasutatakse emasloomi 7. Selle põhjuseks on, et tavapäraseid LD50 katseid käsitlevad Salvestab valulikke silmi langemist näitavad, et sugupoolte tundlikkuses on vähe erinevusi, kuid neil juhtudel, kui erinevusi on täheldatud, on emasloomad üldiselt veidi tundlikumad Kui struktuurselt sarnaste kemikaalide toksikoloogilisi või toksikokineetilisi omadusi käsitlevatest andmetest nähtub, et isasloomad on Salvestab valulikke silmi langemist tundlikumad, siis kasutatakse neid.

Kui katse sooritatakse isasloomadega, tuleks esitada piisav põhjendus. Kasutatakse noorte tervete täiskasvanud loomade enimkasutatavaid laboritüvesid. Emasloomad ei tohi olla poeginud ega tiined. Valgustus peaks olema kunstlik, järjestus on selline — 12 tundi valgust, 12 tundi pimedust. Toitmisel võib kasutada tavapärast labori toiduvalikut koos piiramatu hulga joogiveega.

Loomad võib grupeerida puuridesse annuse põhjal, kuid puuris olevate loomade arv ei tohiks takistada iga Salvestab valulikke silmi langemist selget jälgimist.

Salvestab valulikke silmi langemist tabas polve haigeid

Kui uuritakse vedelat lõppsaadust või segu, võib lahjendamata katseaine kasutamine, s. Mõlemal juhul ei tohi manustamisel ületada annuse suurimat mahtu.

Vedeliku suurim ühekordselt manustatav maht sõltub katselooma suurusest. Näriliste puhul ei tohiks maht tavaliselt ületada 1 ml g kehamassi kohta: vesilahuste puhul võib siiski manustada 2 ml g kehamassi kohta.

Veest erinevate kandeainete puhul peaks kandeaine toksikoloogilised omadused olema teada. Annused tuleb valmistada ette natuke aega enne manustamist, välja arvatud juhul, kui valmistise stabiilsus sellel ajavahemikul, mil seda kasutatakse, on teada ja näib aktsepteeritav. Erandkorras, kui ühekordne annus ei ole võimalik, võib annust manustada väiksemates osades kuni 24 tunni jooksul.

Loomad peaksid enne doosi manustamist paastuma nt rotte hoitakse söömata terve öö ja hiiri 3—4 tundi, üksnes vesi on saadaval.

Paastumise järel loomi kaalutakse ja manustatakse katseaine. Pärast aine manustamist võib hoida rotte söömata veel 3—4 tundi ja hiiri 1—2 tundi.

Kui annust manustatakse osadena ajavahemiku jooksul, võib sõltuvalt ajavahemiku pikkusest osutuda vajalikuks anda loomadele toitu ja vett. Katseainet manustatakse üksikutele loomadele järk-järgult lisas 1 toodud vooskeemide kohaselt.

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut. Leitud 18 sobivat artiklit. Pärna tlk. Kross tlk. Hele tuli.

Eelkatse on lõpetatud siis, kui saab langetada otsuse põhikatse lähteannuse kohta või kui tuvastatakse surm madalaima kindla annuse puhul. Iga looma korral on manustamiste vahel vähemalt tunnine vahemik. Kõiki loomi jälgitakse vähemalt 14 päeva.

Kui on siiski nõutav klassifitseerimise täiendav kinnitamine, võib teostada järgmise valikulise lisaprotseduuri. Kui teine loom sureb, siis kinnitab see GHS- kategooriat 1 ja katse lõpetatakse kohe. Kuna suremuse risk on kõrge, tuleb manustamist teha kõnealustele loomadele ükshaaval, et tagada nende heaolu. Ajavahemik igale loomale annuse manustamise vahel peab olema piisav selleks, et eelmine loom jääb tõenäoliselt ellu.

Kui teine loom sureb, lõpetatakse viivitamata annustamine ja rohkematele loomadele doose ei manustata.

Hooldusprotseduurid

Lisaks sellele antakse lisas 4 juhiseid EL süsteemi kohase klassifitseerimise kohta enne uue GHS-i kasutuselevõttu. Üks kolmest meetmest on nõutav; kas katse peatamine või sobiva ohuklassi määramine, katse sooritamine suurema kindla annusega või väiksema kindla annusega. Loomade kaitsmiseks ei kasutata põhiuuringus uuesti eelkatses surma põhjustanud annusemäära vt lisa 2. Kogemused on näidanud, et kõige tõenäolisem tulemus läheannuse tasemel on see, et ainet on võimalik klassifitseerida ja täiendavaid katseid ei ole vaja teha.

Igal uuritava annusemäära korral kasutatakse tavaliselt kokku viit ühest soost looma. Nende viie looma hulka kuulub üks loom eelkatsest, kellele manustati valitud annusemäärale vastav annus, ja veel neli looma v.

Salvestab valulikke silmi langemist Ma olen noor valus liigesed

Annustamiste vaheline ajavahemik iga annusemäära korral määratakse kindlaks mürgisuse tunnuste ilmnemise, kestuse ja ägeduse abil. Järgmise annuse manustamist tuleb edasi lükata, kuni juba doosi saanud loomade ellujäämine on kindel. Vajaduse korral soovitatakse annustamiste vaheliseks ajaks jätta iga annusemäära puhul 3 või 4 päeva, et võimaldada jälgida viivitunud mürgisust. Ajavahemikku võib vajaduse korral korrigeerida, nt ebaselge vastuse puhul.

Teavet katsematerjali mürgisuse kohta võib saada sarnaseid uuritud ühendeid või segusid või tooteid käsitlevatest teadmistest, võttes arvesse toksikoloogiliselt oluliste koostisosade olemust ja protsendimäära. Sellistel juhtudel, kui on vähe teavet mürgisuse kohta või see puudub üldse või mil katsematerjal on eeldatavasti mürgine, tuleks sooritada põhikatse. Vaatluse kestust ei tuleks siiski jäigalt määratleda. See tuleks kindlaks määrata toksiliste reaktsioonide, nende algushetke ja taastusperioodi pikkuse põhjal ja seda võib seega vajadusel pikendada.

Mürgisuse nähtude ilmumise ja kadumise aeg on tähtis, eriti siis, kui on tendents, et mürgisusnähud võivad ilmneda hilistumisega Kõik vaatlused registreeritakse süstemaatiliselt, säilitades iga looma kohta eraldi andmed.

Täiendavad vaatlused on vajalikud siis, kui loomadel on jätkuvalt mürgisuse tunnused. Vaatlused peaksid hõlmama muutusi nahal ja karvkattes, silmades ja limaskestades ning samuti muutusi hingamissüsteemis, vereringes, autonoomses ja kesknärvisüsteemis ning somatomotoorses tegevuses ja käitumises.

Salvestab valulikke silmi langemist Salv uhiste valude ulevaatuste vastu

Tähelepanu peaks olema suunatud värinate, krampide, süljevooluse, kõhulahtisuse, letargia, une ja kooma jälgimisele. Arvesse tuleks võtta humaansete lõpetamiskriteeriumide juhisdokumendis esitatud põhimõtteid ja kriteeriume 8. Suremas olevad loomad või loomad, kellel on tugev valu või tugeva kannatuse kestvad tunnused, tuleks surmata humaanselt. Kui loomad surmatakse humaansel viisil või leitakse surnuna, tuleks surmaaeg võimalikult täpselt registreerida.

32004L0073

Massi muutused tuleks arvutada ja protokollida. Katse lõpus ellujäänud loomad kaalutakse ja siis surmatakse humaanselt.

Kõik üldpatoloogilised muutused tuleks iga looma puhul protokollida. Esialgse annustamise järel 24 või enam tundi elus püsinud loomade üldpatoloogiliste muutustega organeid võidakse samuti uurida mikroskoopiliselt, kuna see võib anda kasulikku teavet.

Salvestab valulikke silmi langemist Kuidas eemaldada valu artriidi sormedes

Lisaks sellele tuleb kõik andmed esitada kokkuvõtlikult tabeli kujul, näidates ära iga katserühma puhul osalevate loomade arvu, mürgisusnähtudega loomade arvu, katse käigus surnud või humaansetel põhjustel surmatud loomade arvu, iga looma surmaaja, toksiliste mõjude ja nende ajalise kulu kirjelduse ja pöörduvuse ning lahangul tehtud leiud.

PROTOKOLL Katseprotokoll peab sisaldama vastavalt vajadusele järgmist teavet: Katseaine: - füüsikaline olek, puhtus ja vajaduse korral füüsikalis-keemilised omadused kaasa arvatud isomeerumine- identifitseerimiseks vajalikud andmed, kaasa arvatud CASi number.

CS50 Lecture by Mark Zuckerberg - 7 December 2005

Kandeaine vajadusel : Salvestab valulikke silmi langemist kandeaine valiku põhjendus, kui see on veest erinev. Katseloomad: - loomade mikrobioloogiline seisund, kui see on teada, - loomade arv, vanus ja sugu sh vajaduse korral põhjendus isasloomade kasutamise kohta emasloomade asemel- päritolu, pidamistingimused, toitumine jne.

Tulemused: - tabelid iga looma st loomad, kellel on mürgistustunnused, kaasa arvatud suremus, mõjude laad, ägedus ja kestus reageerimise andmete ja annusemäärade kohta, - tabelid kehamassi ja kehamassi muutuste kohta, - iga looma mass annustamispäeval, seejärel nädalaste intervallidega ja surma- või surmamishetkel, - surma kuupäev ja kellaaeg Salvestab valulikke silmi langemist, kui loom sureb enne kavandatud surmamist, - iga looma korral mürgistusnähtude algusaeg ja nende võimalik taandumine, - iga looma lahanguleiud ja histopatoloogilised leiud, kui need on olemas.

Tulemuste arutlus ja tõlgendamine. Special report: a new approach to the classification of substances and preparations on the basis of their acute toxicity. Human Toxicol. Evaluation of Suu valu BTS approach to the testing of substances and preparations for their acute toxicity.

The international validation of a fixed-dose procedure as an alternative to the classical LD50 test. Statistical evaluation of the fixed-dose procedure. Reducing numbers in the fixed-dose procedure.

Human Exptl. Statistical evaluation of the revised fixed dose procedure. Pariis 8 OECD

Igaks katseks tuleb segu värskelt valmistada. See lähenemine vältis loomade surma kasutamist lõpetamiskriteeriumina ja tugines selle asemel selgete mürgisuse nähtude vaatlemisele ühel seeriast valitud kindlal annusemääral. Protseduur kiideti katsemeetodina heaks Seejärel hinnati kindla annuse protseduuri statistilisi omadusi matemaatiliste mudelite abil mitmetes uuringutes 4 5 6. In vivo ja mudeluuringud on tõestanud, et protseduur on korratav, et selles kasutatakse vähe loomi ja et see põhjustab vähem kannatusi kui traditsioonilised meetodid ning et selle abil saab klassifitseerida ained sarnaselt muude ägeda mürgisuse katsemeetoditega.