Liigu sisu juurde

A valikuvõimalus pettuse ohtu veelgi. Probleemid — kas peita pea liiva alla või asuda neid lahendama? R — resources kaardistada ressurssid ja luua tegevusplaan — kuidas siit edasi liikuda?

EUR-Lex - SC - ET

Poliitikavalikud Uhiste probleemide pohjused valikud põhinevad mahepõllumajanduslike toodete sektori eri pikaajalistel prognoosidel ja on välja töötatud tihedas koostöös sidusrühmadega, neis võetakse arvesse avaliku konsulteerimise tulemusi, mis näitavad eelkõige ELi kodanike soovi, et keskkonnaküsimusi võetaks rohkem arvesse, et tootmiseeskirju ühtlustataks ja parandataks põhjalikumalt ja et erandite tegemine lõpetataks. Valikuvõimaluste kirjeldus · Valikuvõimalus 1: praeguse olukorra parandamine See hõlmaks Uhiste probleemide pohjused seadusandlikke meetmeid: · muuta selgemaks reguleerimisala ja teatavad tootmiseeskirjad; · muuta märgistamiseeskirjad veidi lihtsamaks; · tugevdada kontrollisüsteemi kehtestada ühtlustatud menetlused juhuks, kui mahepõllumajanduslikes toodetes leitakse lubamatute ainete jääke, seada sisse elektrooniline sertifitseerimine ELi veebipõhises andmebaasis, muuta selgemaks kontrollorganite akrediteerimine ; · kõrvaldada impordi nõuetelevastavuse järelevalve.

Need meetmed, mida peetakse kindlakstehtud probleemide lahendamiseks minimaalseks, on lisatud ka kõigi muude valikuvõimaluste alla. Siia kuuluvad: · seadusandlike meetmete eesmärk on integreerida ELi määruse sätetena praegused Uhiste probleemide pohjused aega kehtinud liikmesriikide võimaldatud erandid ja koostada selgemad tootmiseeskirjad eraldi dokumendis, · tegevuskava, milles määratletakse mahepõllumajandusliku tootmise strateegia, et kõnealusel sektoril oleks võimalik kiiresti areneda · Valikuvõimalus 2.

52014SC0066

Siia kuuluvad: · seadusandlikud meetmed, mille eesmärk on muuta eeskirjad eelkõige erandite eemaldamise abil rangemaks, tugevdada kontrollisüsteemi riskipõhist lähenemist, eemaldades iga-aastane kohustuslik kontroll, ja asendada samaväärsuse põhimõte nõuetelevastavuse järelevalvega osana sertifitseerimisasutuste impordikorrast; · tegevuskava, milles määratletakse ELi mahepõllumajandusliku tootmise strateegia.

See sisaldab meetmeid, mille abil lahendada tootmisega seotud tehnilised probleemid, ja konkreetset ekspordipoliitikat. Küsimused, mida nõukogu palus komisjonil aruandes käsitleda: · Vajadus kehtestada ELi ühtlustatud eeskirjad toitlustusettevõtete valmistatud mahepõllumajandusliku toidu kohta, ei ole tõestust leidnud.

Uhiste probleemide pohjused

Poliitikavalikute mõju hinnang Kuna puuduvad usaldusväärsed statistilised andmed, on hinnang peamiselt kvalitatiivne. A valikuvõimalus Säilib enamik mahepõllumajanduslikku tootmist takistavatest asjaoludest.

Uhiste probleemide pohjused

Eeldatavalt puudub oluline mõju mahepõllumajanduslike toodete arvule turul. Ühtse turu toimimine paraneb veidi, kuid tootjate jaoks ei saavutata võrdseid tingimusi, sest erandid jäävad kehtima ja samaväärsuse põhimõtte rakendamine sertifitseerimisasutuste tunnustamisel suurendab jätkuvalt nende asutuste vahelist konkurentsi.

Tarbijate usaldus kasvab, kuid vaid lühiajaliselt, sest peamisi ühiskondlikke ja tarbijaid puudutavaid probleeme ei lahendata.

Uhiste probleemide pohjused

Tänu elektroonilisele sertifitseerimisele väheneb pettuseoht. Erasektori kavade ja logode arv kasvab endiselt.

Uhiste probleemide pohjused

Eeldatavalt vähendab 1. A valikuvõimalus pettuse ohtu veelgi. A valikuvõimalus Eemaldatakse mõned ELi mahepõllumajanduslikku tootmist takistavad asjaolud.

Probleemid - kas peita pea liiva alla või asuda neid lahendama?

Erandite integreerimine õigusaktidesse püsivate sätetena muudab eeskirjad paindlikumaks ja suurendab perioodi alguses üleminekut mahepõllumajanduslikule tootmisele. Tootjatele makstavad hinnad langevad peamiselt importtoodete põhjustatud tugeva konkurentsi tõttu.

Poliitikavalikud Esitatud valikud põhinevad mahepõllumajanduslike toodete sektori eri pikaajalistel prognoosidel ja on välja töötatud tihedas koostöös sidusrühmadega, neis võetakse arvesse avaliku konsulteerimise tulemusi, mis näitavad eelkõige ELi kodanike soovi, et keskkonnaküsimusi võetaks rohkem arvesse, et tootmiseeskirju ühtlustataks ja parandataks põhjalikumalt ja et erandite tegemine lõpetataks.

Kõnealune sektor kaotab järk-järgult oma atraktiivsust. Aus konkurents siseturul paraneb, kuna erandid muudetakse püsivateks säteteks, mis kehtivad võrdselt kõikide tootjate suhtes. Samas säilib ebaaus konkurents importtoodetega. Tarbijate usaldus tõenäoliselt väheneb, sest tootmiseeskirju leevendatakse ja uute segadust tekitavate kavade ja logode arv kasvab.

A valikuvõimalus suurendab tarbijate usaldust, kuid toob tootjatele kaasa suured kulud. Mahepõllumajanduslikud tootjad, kes kohaldavad mahepõllumajandusliku tootmise põhimõtteid täielikult erandeid kasutamataon rohkem huvitatud sektorisse püsimajäämisest. Erandite kaotamine edendab mahepõllumajanduslikke sisendeid, eelkõige mahepõllumajanduslikke tibusid ja seemneid.

Importtoodete konkurents peaks vähenema. Aus konkurents paraneb tänu erandite kaotamisele ja kolmandate riikide tootjate poolt sertifitseerimisasutuste korra raames nõuetele vastavuse järelevalve rakendamisele. Tarbijate usaldus paraneb tänu rangematele eeskirjadele.

ELi mahepõllumajandusliku tootmise logoga võistleb vähem erasektori kavasid ja logosid.

Kõrgemate tootmiskulude tõttu võivad mahepõllumajanduslike toodete tarbijahinnad tõusta ning need võivad madalama sissetulekuga tarbijatele muutuda vähem kättesaadavaks, mis omakorda võib põhjustada turu kokkutõmbumise, kuid seda siiski lühiajaliselt. Kehtivad samaväärsuse kokkulepped tunnustatud riikidega tuleb läbi vaadata, et säilitada ELi tootjatele võrdsed tingimused.

A valikuvõimalus suurendab tarbijate usaldust, sest see aitab lahendada keskkonnaga seotud probleeme.

Uhiste probleemide pohjused

Sellel on positiivne keskkonnamõju, kuid toob käitlejatele ja kauplejatele kaasa halduskoormuse. B valikuvõimalus kõrvaldab ELi mahepõllumajanduslikku tootmist takistavad lisaasjaolud.

Lihtsustamine Lihtsustamine saavutataks kõikide valikuvõimaluste puhul tänu selgematele reguleerimisala käsitlevatele sätetele, tootmiseeskirjadele, märgistamisnõuetele ja kontrollidele.

Ebatõhusad sätted kõrvaldataks peamiselt 3. B valikuvõimaluse puhul segatootmise kaotamine põllumajandusettevõtetest ja riskipõhiste kontrollide edendamine.

Aquarium FILTER GUIDE v.2 - Everything To Know About Filtration in Aquascaping

B valikuvõimalused muudaksid võimalike erandite kohta otsuste tegemise lihtsamaks. Sertifitseerimisasutuste nõuetele vastavuse järelevalve korda oleks lihtsam hallata kui samaväärsuskorda 3. Kord Valu folk oiguskaitsevahendite lihaste liigestes lihtsamaks ka väiketootjate jaoks tänu sobivamatele ja spetsiifilisematele nõuetele, mis käsitlevad mahepõllumajandusliku tootmise kohta registri pidamist kõikide valikuvõimaluste puhulja rühmasertifikaatide kasutuselevõtmisele 3.

Uhiste probleemide pohjused vabastamine ei oleks kooskõlas toodete sertifitseerimise nõuetega.

Kehtivate õigusaktide kohaselt on ette nähtud teabekohustust, mis toovad kaasa halduskulud, sealhulgas 80 puhul käitlejatele sõltuvalt tegevuse laadist41 puhul riiklikele haldusasutustele ja 11 puhul kontrollorganitele.

Liikmesriikide jaoks kõige koormavamad kohustused on: statistiliste andmete esitamine, aruande esitamine mittemahepõllumajanduslike seemnete kohta; käitlejate ajakohastatud nimekirjade avaldamine.

Uhiste probleemide pohjused

Käitlejate jaoks on koormavad järgmised kohustused: lubatud taimekaitsevahendite ja väetiste kasutamise kohta ja võimaliku paralleelse tavapärase ja mahepõllumajandusliku tootmise kohta tõendavate dokumentide pidamine, eluskarja kohta spetsiifiliste registrite pidamine; kontrollid. A valikuvõimaluse puhul jääksid halduskulud samaks, samas kui märkimisväärne sääst saavutataks 2.

A, 3, 3. B valikuvõimaluse puhul, sest kõrvaldataks vastavalt 34 ja 37 teabekohustust, seda tänu peamiselt erandite kaotamisele ning registrite pidamise ja aruandlusnõuete vähendamisele.

  1. Probleemid — kas peita pea liiva alla või asuda neid lahendama?
  2. Folk oiguskaitsevahendeid osteokondroosi vastu

Valikuvõimaluste võrdlus ja järeldused 6. Valikuvõimaluste mõju võrdlus Valikuvõimalused 1 1.