Liigu sisu juurde

Samuti peav seal olema tugiteenustena administreerimine, sh assistent ja IT tugi. Pane tähele! Seltsi eesmärgiks on peremeditsiini kui tervishoiuteenuse arendamine ning oma liikmete ühiste huvide esindamine ja kaitsmine. Lisaväärtuseks on see, et perearst ja —õde tunnevad oma nimistu inimeste tervist kõige mitmekülgsemalt ja pikaajalisemalt, mis tagab personaalse inimesekeskse käsitluse. Haigekassa olulisemad seisukohad esmatasandi teenuste ostmisel: tagada jätkuvalt perearstiga seotud nimistupõhisus, mis aitab tänu personaalsusele kaasa isiku parema ravitulemuse saavutamisele, samuti suurendab arsti vastutust oma nimistusse kuuluvate inimeste eest; soodustada mitmekesise kompetentsiga meeskondade loomist. ETTK esmatasandi meeskonna koostöö põhineb eelkõige töölepingulistel suhetel, st eelistada tuleb töötamist ja esmatasandi põhiteenuste osutamist ühe ettevõttena teenuste nn sisseostmise asemel.

Eesmärgid EPSi peamine eesmärk on seista selle eest, et perearsti eriala ühiskonnas oleks väärtustatud ning arsti ja patsiendi vahel valitseks usaldus ning lugupidamine, mistõttu perearstid tahaksid ennekõike töötada oma kodumaal.

Prioriteedid Perearstid on algatanud tervishoiukorralduses rea muudatusi, et tervishoiusüsteem oleks efektiivsem ning patsiendisõbralikum.

Uhise ravi arendamine Vaga valulikud liigesed, mida teha

Patsiendikeskne ja arste väärtustav mõtteviis peab jõudma ka poliitikute ja tervishoiukorraldajateni. Perearstidele motivatsiooniks Perearstide töö on väga tähtis, sest just sel tasandil langetatakse inimeste tervise kohta kõige olulisemad otsused.

Teie tööd tuleb tunnustada ja väärtustada. Teid tuleb hoida, sest see töö on raske ja väga vastutusrikas. Hästi korraldatud ja kvaliteetne esmatasandi arstiabi - kui see on võimalik kõikjal Eestis - tagab rahva tervise.

Muuhulgas peame oluliseks võtta arvesse uuringufondi, tegevusfondi ja teraapiafondi teenuste laiendamise võimalusi ning kvaliteedisüsteemi arendamist.

Uhise ravi arendamine Artroos. Arthise ravi

Haigekassa olulisemad seisukohad esmatasandi teenuste ostmisel: tagada jätkuvalt perearstiga seotud nimistupõhisus, mis aitab tänu personaalsusele kaasa isiku parema ravitulemuse saavutamisele, samuti suurendab arsti vastutust oma nimistusse kuuluvate inimeste eest; soodustada mitmekesise kompetentsiga meeskondade loomist.

Tervisekeskustes peab olema minimaalselt kolm perearsti ja —õde.

 • Hoidke olgade liigeseid pohjuseid
 • Olaluu ??valeliidete ravi
 • Depressiooni ravijuhis
 • Valutab liigese vasakule jalgsi
 • EESTI PEREARSTIDE SELTS
 • Folk meetodid arthroosi raviks 2 kraadi

Lisaks osutatakse tervisekeskuses füsioteraapia, ämmaemandus- ning koduõendusteenuseid. Samuti peav seal olema tugiteenustena administreerimine, sh assistent ja IT tugi.

Mitmekesine meeskond aitab tagada inimesele tervisekeskustes laiema teenuste valiku, meditsiinipersonalile keskendumise tervishoiuteenuste osutamisele ja kollegiaalse nõustamise ning kokkuvõttes inimestele parema tervisetulemuse; tagada selgelt määratletud vastutuse jaotumine nimistuga perearsti ja tervisekeskuse kui terviku tegevuse hindamiseks.

Tervisekeskus peab tagama kõikidele tervisekeskusega liitunud perearstide nimistu liikmetele võrdse ligipääsu tulenevalt oma terviseseisundist vajalikele lisateenustele, so ämmaemandus- koduõendus- ja füsioteraapia teenustele; soodustada integreeritust tervishoiu eri tasandite ja osapoolte vahel sh õendusabi ; tekitada koostöö sotsiaalvaldkonnaga, tagades edukama ravitulemuse tänu isikute toimetuleku paremale toetamisele; arendada ostumudelit kombinatsioonina pearahast, baasrahast, teenusepõhisest ja tõenduspõhises kvaliteedisüsteemis heade tulemuste saavutamise lisatasust, mis tagab erinevate suuruste tervisekeskuste optimaalse rahastamise motiveerides tagama personali pädevuse ja teenuseid kvaliteetselt osutama.

Esmatasandi tervisekeskused Esmatasandi tervisekeskus ETTK on ühtses juriidilises isikus töötav perearsti meeskond, mis koondab minimaalselt 3 nimistut isikut. Esmatasandi tervisekeskuse teeninduspiirkond on Terviseameti poolt määratud kindel geograafiline ala nt omavalitsusüksus, maakond vms.

Kooskõlas praeguste lepinguperioodidega toimub kolme täiendava teenuse osas ämmaemandus, füsioteraapia ja koduõendus järk-järguline üleminek teenuste osutamisele esmatasandil. ETTK kui tervishoiuteenuste pakkuja ja haigekassa lepingupartneri organisatoorse mudeli määratluse üheks põhiseisukohaks on ETTK käsitlemine ühtse ja sõltumatu organisatsioonina, et tagada esmatasandi tervishoiuteenuse autonoomia selge eristus ja sõltumatus eriarstiabistterviklikkus st terviklik patsiendikäsitlus esmatasandil ning kvaliteetse teenuse territoriaalne kättesaadavus.

ETTK tegutseb eeltoodud eesmärkide saavutamiseks üldjuhul ühtsel taristul lisaks võib olla vajadusel filiaale teistes asukohtades. Samas üleminekuperioodil aastatel ühtseks juriidiliseks isikuks, rahastatakse ETTK-na ka juhul, kui ühtsesse juriidilisse isikusse on koondunud vähemalt 3 perearsti ja täiendavate teenuste ämmaemandus, füsioteraapia ja koduõendus osutamine tervisekeskuse nimistutesse kuuluvatele inimestele ostetakse sisse teistelt juriidilistelt isikutelt või juhtu, kus nii perearstid kui ka kohustuslike põhiteenuste osutajad on eraldi juriidilised isikud, kes teevad lepingu alusel koostööd ning vastutavad tervisekeskusele esitatavate nõuete täitmise eest solidaarselt.

Selline lähenemine loob võimaluse muude ETTK lepingutingimuste täitmisel taotleda ETTK lepingut ka juhul, kui täiendavaid teenuseid osutavad spetsialistid ei ole valmis nt loobuma oma ettevõttest, et asuda tööle ETTK-s. Esmatasandi tervisekeskuse hinnamudel ja strateegilise ostmise põhimõtted arvestavad infotehnoloogiliste püsikuludega ja võimaldavad rakendada infotehnoloogilisi arendusi, mis tagavad nimistu isikute terviseseisundi tõhusama jälgimise, kaasamise ravi protsessi ning ravi- ja käsitlusjuhendite soovituste eduka rakendamise.

Lisaks tarviliku rahastuse tagamisele motiveerib haigekassa tervisekeskusi rakendama infotehnoloogilisi arendusi kvaliteedisüsteemi kaudu. ETTK tegevuslubade omistamise põhimõtted ja rahastamismudel peab aitama vältida dubleerivate taristute tekkimist samas asukohas, st tervisekeskuse teenuseid osutab tervisekeskuse teenuse osutamise luba omav juriidiline isik, tagades nii ressursside efektiivse ja otstarbekohase kasutamise.

 • Valus uhise kae painutamine
 • Invitro valu valu
 • Esmatasandi teenuste arendamine | Eesti Haigekassa
 • Jahutus salv liigeste hind
 • Haiget vigastusele kuunarnukiga

ETTK-s on paindlikum töökorraldus tänu võimalusele teha nii arstidest kui õdedest kolleegide vahel koostööd ja vahetada kogemusi, sh supervisiooni võimalus; ETTK meeskonna terviklikuks toimimiseks enam võimalusi, taristu võimaldab pakkuda ka keerukamaid ja ressursimahukamaid teenuseid, mille väljaarendamine üksikpraksiste teenindamiseks ei ole ressursipaigutuselt otstarbekas; ETTK-s saab meditsiiniline personal keskenduda eelkõige meditsiiniteenuste osutamisele; rahastatav tugipersonal aitab vähendada nende administratiivseid tegevusi.

Esmatasandi tervisekeskuste loomise oodatavad tulemused Perearstide, õendusabi, tugispetsialistide ja sotsiaalkindlustuse vt allpool koostöö kasv aitab kaasa inimeste tervisetulemi paranemisele, sest võimaldab: tõhusamat ennetavat nõustamist, diagnostikat ja ravi perearsti juhtimisel; kiire ja tõhusa esmatasandi teenuste paketi rakendamist, mis tagab abi ja lahenduse perearsti meeskonna poolt enamiku terviseprobleemide korral ning laiema valiku kaasaegseid teenuseid ühes kohas kodu lähedal; tagada ühtlane hea ravikvaliteet, mida saab mõõta arendades esmatasandi toimivuse ja ravitulemuste hindamise indikaatorite süsteemi ja luues supervisiooni nii üksik- kui grupipraksiste ja tervisekeskuste toimivuse ning kvaliteedinäitajate Uhise ravi arendamine võrdlevaks hindamiseks.

Esmatasandi teenuseosutamisega soetud tugiteenuste kulude katmise võimalused haigekassaga sõlmitud kehtivas lepingus on piiratud. Ravi rahastamise lepingut iseseisvalt osutada lubatud ämmaemandusabiteenuse ja iseseisvalt osutada lubatud koduõendusteenuse tellimiseks saab sõlmida üksnes valikumenetluse tulemusena. Praegu kehtivas õigusruumis ei saa haigekassa tellida koduõendusteenust ja ämmaemandusabiteenust avaliku konkursi väliselt.

Üldarstiabi teenuse osutamiseks sõlmitud lepingu ÜRL alusel on haigekassal võimalik võtta üle tasu maksmise kohustus üksnes üldarstiabi teenuste eest, mida osutab kinnitatud nimistuga töötav perearst ja temaga koos töötavad tervishoiutöötajad või teenuste eest, mis toetavad üldarstiabi teenuste osutamist ning on hõlmatud üldarstiabi teenuse rahastamismudeliga pearaha, baasraha, lisatasud ja uuringu- tegevus ja teraapiafond.

Kehtiva õiguse kohaselt ei ole haigekassal õigust valikumenetluse väliselt rahastada tervishoiukeskustes iseseisvalt osutatavat koduõendusabi ja iseseisvalt osutatavat ämmaemandusabi. Kui tervisekeskused ja nende toime— ning strateegilise ostmise põhimõtted reguleeritakse õigusaktides ja lepingu tingimustes ning haigekassal tekib õigus tellida läbi tervisekeskuse rahastamise lepingu OATS Susta ravi lepingupartnerite valikumenetlust läbi viimata ka iseseisvalt osutatavat koduõendust ja iseseisvalt osutatavat ämmaemandusabi, on eelistatud variant, kus koduõde ja ämmaemand on üldarstiabi osutaja ETTK palgatöötajad, mitte ei moodusta eraldiasuvat äriühingut, millelt ETTK vastavat teenust sisse ostab.

Kui üleminekuperioodil koduõe ja ämmaemanda töölevõtmine siiski võimalik ei ole, peavad ETTK-d üldarstiabi osutavad äriühingud silmas pidama, et nende teenuste sisseostmisel on nad riigihanke kohustuslased, kes peavad koduõendusteenuse ja ämmaemandusteenuse sisseostmisel teostama riigihankeid, lähtudes riigihangete seaduse põhimõtetest, sh arvestama nende teenuse pakkujate osas turul valitsevat konkurentsi.

ETTK-ga, kes soovib täiendavaid põhiteenuseid sisse osta, sõlmib haigekassa Uhise ravi arendamine ravi rahastamise lepingu RRL lisa, kus sätestab haigekassa poolsed eeltingimused teenuse sisseostmisele näiteks: kohustus saada allhankeks eelnev haigekassa nõusolek, kui vajadus sisseostmiseks tekib lepinguperioodi vältel; kohustus tagada, et riigihankega leitud ETTK lepingupartner osutab teenust kogu ETTK teeninduspiirkonnas, mis on oluline näiteks koduõenduse puhul jms.

Vastavas RRL lisas sätestatakse teenust sisseostvale ETTK-le lisakohustused tagada, et lepingu raames iseseisvat koduõendusteenust ja ämmaemandusabi osutavad ETTK lepingupartnerid osutavad tervishoiuteenust vastavalt RRL-s kokkulepitud nõuetele pädevus, ruumi- ja dokumenteerimiskohustuse täitmine, kvaliteedinõuded jms.

Mittetulundusühing Eesti Perearstide Selts

Sealhulgas sätestatakse ETTK kohustus tagada haigekassale ligipääsu õigus tervishoiuteenuse osutamist tõendavatele dokumentidele teenuse sisseostu korral.

Tervisekeskuste strateegilise ostmismudeli alused Haigekassa tellimuse aluseks on arstiga seotud nimistu. Üldarstiabi teenuse osutamisel on iga perearst vastutav talle kinnitatud nimistu eest ja seda arvestades oleks võimalik sõlmida üldarstiabi rahastamise lepingud eraldi kõikide ETTK-s olevate nimistuid haldavate juriidiliste isikute või FIE-dest perearstidega.

Teisalt on ETTK reformi üks eesmärke luua koherentne üksus, mis: osutab nimistute vahel jagatud erinevaid lisateenuseid ämmaemandus, füsioteraapia, koduõendus, koolitervishoidmis eeldab nende teenuse osutajatega lepingute sõlmimist; on hästi kättesaadav; Eesti elanike seas läbiviidud hinnangu uuringust tervisele ja arstiabile peavad pea pooled vastanuist oluliseks, et perearst või pereõde võtaks vastu ka õhtul; peab tagama kõikide ETTK-sse hõlmatud inimeste teenindamise ka töövälisel ajal.

Uhise ravi arendamine D-vitamiini liigeste poletik

See eeldab keskuse lahtiolekuaja eesmärgi määramist nt. Ülaltoodust tulenevalt nähtub selgelt, et ETTK vastutus on oluliselt laiem üksiku nimistu haldaja vastutusest ja see peegeldub ka ostumudelis ning toob kaasa suurema mahu.

Ehkki teoreetiliselt on võimalik kõik ülalmainitu kokku leppida erinevate nimistuhaldajate omavaheliste lepingutega, on nende lepingute olemasolu tagamine ja sisu kontroll rahastaja jaoks administratiivselt äärmiselt ebamõistlik. Poleks ka üheselt selge, kelle suhtes konkreetselt tuleks rakendada õiguslikke vahendeid ETTK rahastustingimuste mittetäitmise korral.

Uhise ravi arendamine haiget liigeste ola, nii et ma ei saa magada

Lähtutakse kehtivast Tervishoiuteenuste korraldamise seadusest, et EHK lepingupartneriks on üldarstiabi teenuse osutaja, kes saab olla perearsti või KOV-i omandis olev äriühing.

ETTK teenus sisaldab lisaks tervishoiuteenuse osutajatele meeskonna koosseisus juhtimis- ja tugifunktsiooni juht, kliiniline assistent ning suuremat IT komponenti. ETTK teenuse ostmine toimub samadel alustel kõigile tingimustele vastavatelt teenuseosutajatelt, eristamata neid tegevuskohaks oleva taristu kuuluvuse või selle rahastamise viisi põhjal.

Uhise ravi arendamine Trauma olauhendus

Tegevuskava aastateks Eeltoodu elluviimiseks viiakse järgmise kümne aasta jooksul ellu tegevuskava, millega viiakse ETTK-de rakendamise kaudu esmatasandi perearstiabi kvalitatiivselt uuele tasemele.

Tegevuskava elluviimise tulemuseks on ETTK-del tuginev kaasaegne ja kõrgekvaliteetset kättesaadavat arstiabi pakkuv esmatasandi tervishoiu süsteem. Esmatasandi organisatoorne ja toimemudel Eesti esmatasandil osutatava perearstiabi teenuste pakkumine toimub laiendatud üldarstiabi osutavate ETTK-de kaudu, et tagada kliinilise töö kvaliteet, töökorraldus, professionaalne areng, teenuste kättesaadavus ja kestlikkus.

ETTK kui perearstiabi pakkumise toimemudel põhineb üldarstiabi osutavate perearstide ning nendega koos töötavate esmatasandi spetsialistide meeskonnal, mis osutab ühtse juriidilise isikuna üldarstiabi tegevusloa alusel perearsti juhtimisel, suunamisel ja koordineerimisel kõiki esmatasandi põhiteenuseid.